Sistem Tarayıcınızı Tanıyamadı Sitede Sorun Yaşayabilirsiniz!!! Lütfen Bu Durumu Site Yönetimine Bildirin
Krizin Faturasını Reddetmek İçin Krizin Faturasını Reddetmek İçin Bir yılı aşvveeshy;kın bir zavveeshy;manvveeshy;dan bevveeshy;ri, dünvveeshy;ya fivveeshy;nans pivveeshy;yavveeshy;savveeshy;lavveeshy;rı olavveeshy;ğan olvveeshy;mavveeshy;yan dalvvee
Şuan Eregli78 de17 Kişi Online Dosya Yükle
ANASAYFA SOHBET FORUM HABERLER EMEK YAZILARI KÖŞE YAZARLARI FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR ZİYARETÇİ DEFTERİ
 
 
CANLI DESTEK
eregli78.com DUYURU : (eregli78.com@windowslive.com)Adresine tüm dostlarımızdan haber,resim,belge vb. göndermelerini bekliyoruz -
» Emek Yazıları
[ ] [B] [E] [K] [R] [S] [Ü]
Emek Yazıları
   Emek Yazıları (10)
» Krizin Faturasını Reddetmek İçin

 Krizin Faturasını Reddetmek İçin

Bir yılı aş­kın bir za­man­dan be­ri, dün­ya fi­nans pi­ya­sa­la­rı ola­ğan ol­ma­yan dal­ga­lan­ma­lar gös­te­ri­yor­du. Ne­de­ni ba­zen bu ba­zen şu gös­te­ri­len bu dal­ga­lan­ma­lar, sa­de­ce fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da da kal­mı­yor, dal­ga­la­rın et­ki­le­ri, üre­ti­min çe­şit­li alan­la­rın­da da dü­zen­siz­lik­le­re yol açı­yor­du. Ge­nel­de ra­kam­lar bü­yü­me gös­ter­me­si­ne kar­şın uzun­ca bir za­man­dan be­ri yük­se­len iş­siz­lik, aşı­rı fi­yat yük­se­liş­le­ri, ma­li pi­ya­sa­lar­da­ki is­tik­rar­sız­lı­ğa eş­lik edi­yor­du. Bur­ju­va ik­ti­sat dün­ya­sın­da, ik­ti­sat bi­li­mi­ne hâ­lâ say­gı du­yan­lar, bu ge­liş­me­le­ri kriz işa­ret­le­ri ola­rak al­gı­la­yıp, iz­le­nen po­li­ti­ka­la­rı çe­şit­li yön­le­rin­den eleş­ti­ren bir tu­tum alır­ken, sis­te­min söz­cü­le­ri ve ik­ti­sat bi­li­miy­le il­gi­si­ni kes­miş olan ne­o-li­be­ral ik­ti­sat­çı ta­kı­mı ve pro­pa­gan­da­cı­lar ise olan­la­rı “pi­ya­sa­nın” ola­ğan sey­ri ola­rak gö­rü­yor, hat­ta sağ­lık be­lir­ti­si ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor­du. Pek ço­ğu, dal­ga­lan­ma­lar­dan fay­da­la­na­rak rant sağ­la­ma­yı ma­ri­fet sa­yı­yor­du. Ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­le­yen IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı’nın, 2008 ya­zı ba­şın­da 10 ka­dar ge­ri ül­ke­de pat­lak ve­ren aç­lık ayak­lan­ma­la­rı son­ra­sın­da dev­let­le­ri eko­no­mi­le­re mü­da­ha­le et­me­ye ça­ğır­ma­sı bi­le bu ne­o-li­be­ral ta­kım ta­ra­fın­dan “yan­lış alarm” ola­rak kü­çüm­sen­di.
2008 Ey­lülün­de ABD’de pat­lak ve­ren ve baş­lı­ca ya­tı­rım ban­ka­la­rı­nın çö­kü­şüy­le baş­la­yan kriz dal­ga­sı, iki haf­ta için­de Ja­pon­ya, Gü­ney­do­ğu As­ya ve Av­ru­pa’yı da pen­çe­si­ne ala­rak iler­le­di. Ve bu son dal­ga­nın baş­la­ma­sın­dan bir-iki ay son­ra kriz, ar­tık re­el sek­tö­rün çe­şit­li dal­la­rı­nı da kap­sa­mış, tüm ül­ke­ler­de ser­ma­ye­nin çe­şit­li si­vil odak­la­rı­nın ya­nı sı­ra mer­kez ban­ka­la­rı ve dev­let­ler, kri­ze; ta­rih­te eşi gö­rül­me­miş, bir­kaç ay ön­ce te­laf­fuz edil­me­si bi­le du­dak uçuk­la­tan mik­tar­lar­da pa­ra­lar­la mü­da­ha­le et­me­ye ko­yul­muş­lar­dır.Ama bü­tün bu mü­da­ha­le­le­rin et­ki­li ola­ca­ğı­nı gös­te­ren bir be­lir­ti de he­nüz or­ta­da yok­tur. Ter­si­ne, kri­zin çok da­ha de­rin­den ve ge­niş­le­yen dal­ga­lar­la iler­le­ye­ce­ği­nin işa­ret­le­ri or­ta­ya çık­mış bu­lun­mak­ta­dır.
Kri­zin bu­­ne ge­len sey­ri için ne­ler söy­le­ne­bi­lir?
Son bir-bir bu­çuk yıl­dan be­ri, ABD mer­kez­li ola­rak, kü­çük­lü bü­yük­lü dal­ga­lar ha­lin­de iler­le­yen kriz et­ken­le­ri; dü­zen­siz bir bi­çim­de her bir­kaç ay­da bir fi­nans sek­tö­rün­de, pi­ya­sa­lar­da alı­şıl­ma­dık iniş çı­kış­lar­la ken­di­ni bel­li eder­ken, ay­nı za­man­da iş­siz­li­ğin kro­nik bir bi­çim­de art­ma­sı, enf­las­yo­nun yük­sel­me­si; pet­rol, al­tın gi­bi me­ta­la­rın fi­yat­la­rın­da ola­ğa­nüs­tü yük­se­liş­ler ile ki­mi za­man şu ki­mi za­man bu sek­tör­de ge­çi­ci gö­rü­nen ama as­lın­da gi­de­rek yay­gın­la­şan üre­tim­de da­ral­ma ola­rak da ken­di­ni or­ta­ya koy­muş­tur. Bu­gün­den ba­kıl­dı­ğın­da; kri­zin dal­ga­la­rı­nın gi­de­rek sık­la­şıp de­rin­li­ği­nin ve ge­niş­li­ği­nin bü­yü­ye­rek Ey­lül 2008’e ka­dar gel­di­ği gö­rü­lür. Ama ey­lül­den ön­ce, 2008 ya­zı­nın ba­şın­da 11 Af­ri­ka ve As­ya ül­ke­sin­de gı­da fi­yat­la­rın­da aşı­rı ar­tış­la­ra tep­ki ola­rak pro­tes­to­lar ve “ayak­lan­ma­lar” or­ta­ya çık­mış­tır. Ni­te­kim bu ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­di­ren IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı’nın yet­ki­li­le­ri, bu tep­ki­le­ri, ya­kın ge­le­cek­te olu­şa­bi­le­cek “aç­lık ayak­lan­ma­la­rı”nın ha­ber­ci­si ola­rak yo­rum­la­ya­rak, bu iki ku­rum­dan bek­len­me­ye­cek bi­çim­de, dev­let­le­re gi­di­şa­ta mü­da­ha­le çağ­rı­sı yap­mış­lar­dır.
 IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı ‘ek­mek ayak­lan­ma­la­rı’ndan söz ede­rek ne de­mek is­te­miş­ti?
Ar­tan gı­da fi­yat­la­rı ve ener­ji fi­yat­la­rı­nın yol aç­tı­ğı tep­ki­ler­di bun­lar. Çün­kü gı­da fi­yat­la­rı (pi­rinç, buğ­day, bak­li­yat fi­yat­la­rı bir an­da iki üç ka­tı­na çık­tı) dün­ya ge­ne­lin­de öy­le art­tı ki, bir­çok ül­ke­de yok­sul­lar bir an­da ek­mek, pi­rinç gi­bi te­mel gı­da mad­de­le­ri­ni sa­tın ala­maz ha­le gel­di. Ve bu du­rum bir­çok ül­ke­de pro­tes­to­la­ra ve pro­tes­to­yu aşan tep­ki­le­re yol aç­tı. Ayak­lan­ma­lar, BM ve öte­ki ki­mi ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın en yok­sul ül­ke­le­re gı­da yar­dı­mı baş­lat­ma­sı ve gı­da bor­sa­la­rı­na mü­da­ha­le edi­le­rek, gı­da fi­yat­la­rı­nın nis­pe­ten dü­şü­rül­me­siy­le en­gel­len­di. An­cak mü­da­ha­le­le­re rağ­men fi­yat­lar bi­raz düş­tüy­se de es­ki dü­ze­ye in­me­di.
Yaz ba­şın­da gı­da fi­yat­la­­nın yük­sel­me­siy­le or­ta­ya çı­kan du­ru­mun bu­gün açı­sın­dan öne­mi var mı­dır?
El­bet­te var­dır. Çün­kü re­el sek­tö­rü bas­kı­ al­tı­na al­ma­ya baş­la­yan bu kri­zin en et­ki­li so­nuç­la­rın­dan bi­ri, iş­siz­lik ve yok­sul­lu­ğun art­ma­sı ola­cak­tır. Bu ise pek çok ül­ke­de, en yok­sul­lar­dan baş­la­ya­rak “mut­lak aç­lı­ğın” or­ta­ya çık­ma­sı, ge­niş emek­çi yı­ğın­la­rı­nın gı­da­ya ula­şa­ma­ma­sı ola­rak ken­di­si­ni or­ta­ya ko­ya­ca­ğı­nın işa­re­ti­dir. Bu, he­le kriz uzar (de­ğer­len­dir­me­ler bu doğ­rul­tu­da­dır) ve bir ta­rım kri­zi ola­rak da sey­ret­me­ye baş­lar­sa –ki bu­nun bü­tün be­lir­ti­le­ri var­dır– (he­le de kü­re­sel ısın­ma­nın gi­de­rek ar­tan et­ki­siy­le bir­le­şir­se), Tür­ki­ye gi­bi hiç ol­maz­sa 70 yıl­dır “mut­lak aç­lık”la kar­şı­laş­ma­yan ül­ke­ler­de bi­le aç­lı­ğın yay­gın bir so­run ola­ca­ğı­nın işa­re­ti­dir. El­bet­te bu du­rum, kri­zin et­ki­le­ri­nin çok da­ha yı­kı­cı so­nuç­la­ra yol aç­ma­sı an­la­mı­na da ge­le­cek­tir.
Ey­lül 2008’de ne ol­muş­tur?
2008 Ey­lülünün or­ta­la­rın­da, Fanny Me­a ve Fred­di­e Mac ad­lı ABD’nin en bü­yük mort­ga­ge ku­rum­la­rı­nın ba­ta­ca­ğı­nın ilan edil­me­siy­le baş­la­yan kriz dal­ga­sı, kı­sa sü­re­de ABD’nin baş­lı­ca 17 ya­tı­rım ban­ka­sı­nın çök­me­si, Leh­man Brot­hers’ın bat­ma­sı ve di­ğer­le­ri­nin dev­let mü­da­ha­le­si ya da sa­tış­lar­la kur­ta­rıl­ma­sıy­la bü­yü­dü. Dün­ya­nın en bü­yük si­gor­ta ku­rum­la­rın­dan AIG’nin ne­re­dey­se dev­let­leş­ti­ril­me­siy­le de dün­ya öl­çü­sün­de bir pa­nik­le bir­leş­ti. Kri­zin dal­ga­sı hız­la Av­ru­pa’yı da kap­sa­dı. ABD Mer­kez Ban­ka­sı (FED) ve Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı 850 mil­yar do­lar­lık bir fon­la fi­nans ku­rum­la­rı­nı kur­tar­ma­ya yö­ne­lir­ken, Al­man­ya 500, Fran­sa 400, Avus­tur­ya 200, İs­pan­ya 100... mil­yar av­ro gi­bi du­dak uçuk­la­tan büt­çe­ler­le kri­zin ya­rat­tı­ğı tah­ri­ba­tı ön­le­me amaç­lı fon­lar oluş­tur­du­lar. ABD, AB, Ka­na­da, İs­viç­re, Ja­pon­ya mer­kez ban­ka­la­rı, kri­ze kar­şı or­tak mü­ca­de­le için il­ke an­laş­ma­sı yap­tı­lar. Ama bü­tün bu ön­lem­le­re kar­şın, pi­ya­sa­lar âde­ta bir ka­ra­de­lik gi­bi ne ve­ri­lir­se tat­min ol­ma­yan ve şu ya da bu fi­nans ku­ru­lu­şu­na ak­ta­rı­lan mil­yar do­lar­lar­dan son­ra ve Bush’tan Mer­kel’e, Sar­kozy’den Ber­lus­co­ni’ye, ... ka­pi­ta­list dün­ya­nın li­der­le­ri ga­ran­ti­ler ve­rip, “pa­ni­ğe ge­rek yok”, “her­kes so­ğuk­kan­lı ol­sun” de­dik­çe; pi­ya­sa­lar “si­ze inan­mı­yo­ruz!” der­ce­si­ne gö­rül­me­miş de­re­ce­de sert dü­şüş­ler ve çı­kış­lar­la si­ste­min çök­tü­ğü­nü ıs­rar­la teş­hir eden gö­rün­tü­ler ser­gi­le­di­ler. Ve ey­lül ayı­nın son­la­rı­na ge­lin­di­ğin­de ar­tık kriz, bir fi­nans kri­zi­ni aşa­rak, re­el sek­tö­rün baş­lı­ca sek­tör­le­rin­de de his­se­dil­me­ye baş­lan­dı. Son çey­rek yüz­yı­lın en önem­li sa­na­yi ko­lu ola­rak ge­li­şen oto­mo­tiv sek­tö­rün­de dur­gun­luk işa­ret­le­ri ken­di­ni or­ta­ya ko­yar­ken, te­kel­ler ve ka­pi­ta­list ül­ke­ler bü­yü­me hız­la­rı­nı dü­şür­dük­le­ri­ni ilan eden açık­la­ma­lar yap­ma­ya ko­yul­du­lar. Bor­sa­lar, ço­ğu za­man ne­de­ni be­lir­siz bir bi­çim­de şu ya da bu ba­ha­ne gös­te­ril­se de sert iniş çı­kış­lar­la düş­me­ye de­vam et­ti­ler. Ekim ayın­da, ar­tık, ne­o-li­be­ra­liz­min en fa­na­tik yan­daş­la­rı bi­le bir fi­nans kri­zin­den öte “sis­te­min kri­ze gir­di­ği­ni” ka­bul eden açık­la­ma­lar yap­ma­ya yö­nel­di­ler. Çün­kü eko­no­mi­le­rin dur­gun­lu­ğa gi­re­ce­ği­ni gös­te­ren işa­ret­ler ço­ğal­dı. İn­gil­te­re ve Fran­sa’da yet­ki­li­ler, eko­no­mi­le­ri­nin 2009 ba­şın­dan iti­ba­ren “re­ses­yon”a gi­re­ce­ği­ni şim­di­den ilan et­ti­ler.
Kri­zin bu­gün or­ta­ya çı­kan et­ken­le­ri­ne ba­kıl­­ğın­da ne­ler söy­le­ne­bi­lir?
Ya­şa­nan kri­zin ya­kın geç­miş­te­ki kriz­ler­den far­kı, bu kri­zin ABD gi­bi “kü­re­sel dün­ya”nın en önem­li ül­ke­si, de­yim ye­rin­dey­se “kü­re­sel­leş­me”nin baş pat­ro­nu­nun evin­de baş­la­mış ol­ma­sı­dır. ABD’den son­ra kri­zin âde­ta coğ­ra­fi bir seyir izleyerek İn­gil­te­re üs­tün­den AB ül­ke­le­ri­ni de kap­sa­ma­sı gös­ter­mek­te­dir ki, bu bir dün­ya kri­zi­dir ve hiç­bir ül­ke bu kri­zin dı­şın­da ka­la­ma­ya­cak­tır. Ter­si­ne, ül­ke­ler bu kri­zin pen­çe­si­ne dü­şe­cek­tir ama ken­di sa­na­yi­leş­miş­lik­le­ri, ABD ve önün­de­ki ge­liş­miş ka­pi­ta­list ül­ke­le­rin kü­re­sel­leş­me ile bağ­lan­tı­sı­nın sı­kı­lı­ğı ya da da­ha sı­kı­lı­ğı­na gö­re kri­zin tah­ri­ba­tı­nı azal­ta­cak ön­lem­ler ala­bi­le­cek­ler­dir. Ta­bii ki bu ül­ke­ler, kür­sel­leş­me po­li­ti­ka­la­rı­nın kar­şı­tı, ulu­sal eko­no­mi­le­ri­ni ken­di im­kân­la­rıy­la ko­ru­ma­yı ba­şar­dık­la­rı öl­çü­de kriz­den az za­rar gö­re­cek­ler­dir.Kri­zin ikin­ci önem­li özel­li­ği ise re­el sek­tö­rü de hız­la et­ki­si al­tı­na ala­ca­ğı­nın ar­tık çıp­lak göz­le gö­rü­lür ha­le gel­me­si­dir. Kriz, ABD’de mort­ga­ge sis­te­min­den fi­nans sis­te­mi­ne sıç­ra­mış ve fi­nans sis­te­mi­nin özel­li­ğin­den do­la­yı da ön­ce­lik­le dün­ya fi­nans pi­ya­sa­la­rı­nı vur­muş­tur. Ni­te­kim, ABD’de fi­nans sek­tö­rü­ne sıç­ra­ya­rak dün­ya­ya ya­yı­lan kriz dal­ga­sı, za­ten bir-bir bu­çuk yıl­dan be­ri bü­yü­me hız­la­rı­nın düş­tü­ğü, iş­siz­lik ve enf­las­yo­nun yük­sel­di­ği ge­liş­me­ler­le bir­leş­me­miş­tir. Bu özel­lik­ler, bu kri­zin; re­el sek­tö­rü et­ki­si al­tı­na ala­rak bü­yük yı­kım­la­ra yol aç­ma sü­re­ci­ni, ül­ke­den ül­ke­ye de­ğiş­se de ne ka­dar sür­dü­re­ce­ği­nin be­lir­siz ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Uz­man­lar, en iyim­ser he­sap­la, dur­gun­lu­ğa gi­ren eko­no­mi­le­rin iki yıl­dan ön­ce ye­ni bir can­lan­ma sü­re­ci­ne gir­me­ye­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar. An­cak bu ko­nu­da­ki iyim­ser ya da kö­tüm­ser tah­min­le­rin tü­mü­nün bir spe­kü­las­yon­dan iba­ret ol­du­ğu da bir ger­çek­tir. El­bet­te uz­man­lar bunu es­ki de­ne­yim­le­rin­den çı­ka­rı­yor­lar. Ama mev­cut kri­zin yı­kı­cı­lı­ğı­nın ön­ce­ki tah­min­le­ri çok aşa­ca­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de, bu kriz sü­re­ci­ni; “bir çö­küş, ka­çı­nıl­maz bir to­par­lan­ma ve onu iz­le­yen bir re­fah dö­ne­mi” dön­gü­süy­le açık­la­ma­nın el­bet­te aşı­rı bir ba­sit­leş­tir­me ola­ca­ğı­nı da ka­bul et­mek ge­re­kir. Ye­ni Dün­ya Dü­ze­ni ve onun in­san­lı­ğın ta­lep­le­ri­ne ya­nıt ver­me id­di­asıy­la oluş­tu­ru­lan sis­tem çök­mek­te­dir ve olup bi­ten­ler, en iyim­ser kü­re­sel­leş­me­ci­ler için bi­le bir kâ­bus dö­ne­mi ola­ca­ğı­nın işa­re­ti­dir.
Tür­ki­ye’yi yö­ne­ten­le­rin id­di­a et­ti­ği gi­bi, Tür­ki­ye bu kri­zin et­ki­le­rin­den ken­di­si­ni ko­ru­ya­rak, ‘kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­­re­mez mi?’
Baş­ba­kan ve hü­kü­met ön­ce; “Bu kriz bi­ze do­kun­maz. Çün­kü biz kri­zi fır­sa­ta çe­vi­rip bü­yük atı­lım­lar ya­pa­bi­li­riz” id­di­asıy­la or­ta­ya çık­tı­lar. Son­ra hü­kü­met er­kâ­nı hız­la; “bu kriz bi­zi de vu­ra­cak” der­ken Baş­ba­kan ilk de­di­ğin­de ıs­rar et­ti. Şim­di ya­vaş ya­vaş, “Bi­zi et­ki­le­se bi­le en az et­ki­le­ye­cek, bi­zi te­ğet ge­çe­cek” de­me­ye de­vam et­mek­te­dir. “Kriz bi­zi et­ki­ler” di­yen­le­ri de ha­in­lik­le suç­la­ma­ya de­vam et­mek­te­dir. Bu­ra­da el­bet­te cid­di­ye alı­nır bir şey yok­tur. Eğer Tür­ki­ye kü­re­sel­leş­me po­li­ti­ka­la­rı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği, ka­pi­ta­liz­min “kü­re­sel­le­şen dün­ya­sı”nın bir par­ça­sıy­sa (ki Tür­ki­ye’yi yö­ne­ten­ler bu­nun­la övü­nü­yor­lar), bu kri­zin dı­şın­da ka­la­maz.
Çün­kü kriz şu ya da bu ül­ke­nin ken­di­ne has ki­mi so­run­la­rın­dan çı­kan bir kriz de­ğil, sis­te­min mer­ke­zin­de or­ta­ya çık­mış bir kriz­dir. Evet, 1929 kri­zi dün­ya­yı sar­sar­ken Sov­yet­ler Bir­li­ği’ni et­ki­le­me­di­ği gi­bi, beş yıl­lık plan­la­rın dört yıl­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği bü­yük eko­no­mik ba­şa­rı­lar dö­ne­mi­ne de kar­şı­lık gel­miş­ti. Çün­kü, SB ka­pi­ta­list sis­te­min dı­şın­day­dı, üre­ti­mi hal­kın ih­ti­ya­cı­na gö­re plan­la­mış­tı; re­ka­bet, kâr hır­sıy­la üre­tim gi­bi so­run­la­rı yok­tu; ter­si­ne, plan­lı bir eko­no­miy­di. Kriz­den de bu ne­den­ler­le et­ki­len­me­miş­ti. Üs­te­lik ka­pi­ta­list ül­ke­ler bü­yük bir kri­ze sü­rük­le­nin­ce, ken­di dert­le­ri­ne düş­müş, SB ile uğ­ra­şa­ma­mış­lar­dı. Tür­ki­ye ise kri­zin et­ki­si­ni azalt­mak için bi­le IMF ile bir stand-by yap­ma­yı plan­la­mak­ta­dır.
Kri­ze kar­şı bu öl­çü­de bü­yük mü­da­ha­le­ler ne­den et­ki­siz ol­mak­ta­dır?
Evet, kri­zin pen­çe­sin­de­ki pi­ya­sa­lar, âde­ta bir “ka­ra­de­lik” gi­bi, ne ve­ri­lir­se yu­tu­yor. Tam, “eh ar­tık her­hal­de ya­tı­şı­yor” di­ye dü­şü­nül­me­ye baş­lan­dı­ğın­da ön­ce­kin­den da­ha sert sar­sın­tıy­la dün­ya ye­ni­den sal­la­nı­yor; her yan­dan çö­kü­şün ça­tır­tı­sı yük­se­li­yor. Ne­o-li­be­ral eko­no­mi­ci­lerin ve uz­man­la­rın, kri­zin için­de bu­lun­du­ğu sü­re­ce mü­da­ha­le­nin tek yo­lu ola­rak pi­ya­sa­ya pa­ra sür­mek, zo­ra dü­şen fir­ma­la­ra pa­ra en­jek­te et­mek­ten baş­ka bir bil­dik­le­ri yok. On­lar da bu­nu ya­pı­yor­lar. Bu yön­tem da­ha ön­ce Mek­si­ka, Gü­ney­do­ğu As­ya, Rus­ya ve Tür­ki­ye gi­bi ül­ke­ler­de­ki kriz­ler­de et­kin ol­muş, en azın­dan kri­zi er­te­le­me­yi ba­şar­mış­tı. Ama bu se­fer kriz en ge­liş­miş ül­ke­ler­de baş­la­dı­ğı ve et­ki­si­ni de ön­ce­lik­le bu ül­ke­ler­de gös­ter­di­ği için kri­zin öte­le­ne­ce­ği ül­ke­ler ol­ma­dı­ğı gi­bi uzun­ca bir za­man er­te­len­me­si de çok güç­tür. Bu yüz­den de dün­ya­nın en bü­yük eko­no­mi­le­ri­ni gir­da­bı­na çe­ken bu kri­zin öy­le pa­ra çe­kip pa­ra ba­sa­rak ön­le­ne­me­ye­ce­ği gö­rül­mek­te­dir. Ter­si­ne, sü­re­cin bir “çö­küş”e doğ­ru git­ti­ği göz­len­mek­te­dir. Bi­lin­me­yen, bu çö­kü­şün ne za­man ve ne şid­det­te ola­ca­ğı­dır.
Dev­le­ti mü­da­ha­le­ye ça­ğı­ra­rak kü­re­sel­leş­me­ci­ler il­ke­siz­lik mi ya­­yor?
Kür­sel­leş­me­nin ide­olog­la­rı­nın en önem­li slo­gan­la­rın­dan bi­ri; “dev­le­tin eko­no­minin dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı”dır. Son ya­rım yüz­yıl bo­yun­ca ne­o-li­be­ral eko­no­mi­ci­ler, eko­no­mi­de­ki her olum­suz ge­liş­me­den dev­le­tin eko­no­mi­ye mü­da­ha­le­si­ni so­rum­lu tut­muş­lar; özel ser­ma­ye­yi öne çı­kar­mış­lar­dır. Bu özel­leş­tir­me­le­rin, dev­le­tin hiz­met ve üre­tim ala­nın­dan çe­kil­me­si için mal ve hiz­met­le­rin pi­ya­sa­laş­tı­rıl­ma­sı için da­ya­nak gös­ter­miş­ler­dir. Bu­ra­dan ba­kın­ca; IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı’nın yaz ba­şın­da, dev­let­le­rin gi­di­şa­ta mü­da­ha­le et­me­si çağ­rı­sı ve son kriz dal­ga­sıy­la bir­lik­te ABD, İn­gil­te­re gi­bi dev­let­çi uy­gu­la­ma­la­rın “tu ta­ka” edil­me­sin­de başro­lü oy­na­yan ül­ke­ler­de bi­le dev­let mü­da­ha­le­si­nin öne çı­ka­rıl­ma­sı, dev­let mü­da­ha­le­le­ri­nin dev­let­leş­tir­me­le­rin baş­la­tıl­ma­sı ve ha­zi­ne­le­rin ve mer­kez ban­ka­la­rı­nın bü­yük fi­nans ku­ru­luş­la­rı­nın his­se­le­ri­ni al­ma­sı­nın is­ten­me­si, bü­tün bu dö­nem­de­ki bu te­mel slo­gan­la çe­li­şir gö­rün­mek­te­dir. An­cak bu bir gö­rü­nüş­tür. Ger­çek­te ise ka­pi­ta­liz­min her de­ği­şik mo­de­lin­de dev­let her za­man eko­no­mi­nin ba­şın­da bu­lun­muş­tur. Ama de­net­le­yi­ci ve dü­zen­le­yi­ci ola­rak, ama doğ­ru­dan “mülk sa­hi­bi” ola­rak. Bu yüz­den de dev­le­tin eko­no­mi­ye mü­da­ha­le­siz­li­ği bir de­ma­go­ji­dir, bir ya­nılt­ma­dır. On­lar sa­de­ce dev­le­tin ki­mi sos­yal yü­küm­lü­lük­le­ri üst­len­me­si­ne ve ki­mi sos­yal hiz­met­le­ri pa­ra­sız ya da ucuz yap­ma­sı­na kar­şı­dır­lar. Bu yüz­den dev­le­ti mü­da­ha­le­ye çağ­rı­la­rı, “il­ke­siz­lik­le­ri”nin ol­ma­sa da iki­yüz­lü­lük­le­ri­nin ifa­de­si­dir. On­la­rın tek il­ke­si, vaz­geç­me­dik­le­ri tek il­ke­le­ri da­ha çok kâr, da­ha çok kâr­dır! Kâ­rı ar­tı­ra­cak­sa dev­let­çi­lik de iyi­dir! İş­te son dö­nem­de, dev­le­tin bir­den im­da­da çağ­rıl­ma­sı, dev­let­leş­tir­me­le­re ses çı­ka­rıl­ma­ma­sı ya da dev­le­tin, fir­ma­la­rın his­se­le­ri­ni sa­tın al­ma­sı­nı is­te­me­le­ri bun­dan­dır. Kal­dı ki sis­te­me dev­let mü­da­ha­le­le­rin­de dev­let­çi­lik ya­pıl­sa da da­ha ge­nel ola­nı, dev­le­tin ka­pi­ta­list iş­let­me­lere ve ban­ka­la­ra Ha­zi­ne’den ve Mer­kez Ban­ka­sı kay­nak­la­rın­dan pa­ra ak­tar­ma­sı ama mül­ki­ye­tin, yö­ne­ti­min özel fir­ma­lar­da kal­ma­sı­na özen gös­ter­me­si bi­çi­min­de­dir, ki bu da, eko­no­mi­yi kri­ze sü­rük­le­yen­le­rin ödül­len­di­ril­me­si ola­rak or­ta­ya çık­mak­ta­dır.
 Ka­pi­ta­list si­ste­min çö­­şü­nün ila­nı mı?..
El­bet­te de­ğil. Ka­pi­ta­lizm ölü­me, yok olup git­me­ye yaz­gı­lı bir sis­tem­dir ve ebe­di­yen ya­şa­ya­maz, ya­şa­ma­ya­cak­tır da. Ama bir kriz­le de yok olup git­me­ye­ce­ği bi­li­nen ger­çek­tir. Bu­gün kri­zin aza­me­ti kar­şı­sın­da ki­mi çev­re­le­rin ‘ka­pi­ta­liz­min so­nu’ fi­lan de­me­si, ya pro­pa­gan­dif amaç­lı ka­ba yak­la­şım­lar­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır ya da ka­pi­ta­liz­min pro­pa­gan­da­cı­la­rı­nın, ken­di­le­ri­ne yö­nel­til­miş ya­nı­tı ko­lay bir so­ru ola­rak or­ta­da do­laş­tır­dı­ğı bir id­dia­dır.
Ya­ni bu kriz­le, ka­pi­ta­liz­min ka­riz­ma­­na da­ir hiç­bir şey ol­ma­mış mı­dır?
El­bet­te ki olan ba­sit bir kriz, şu ya da bu sek­tör­de bir sı­kın­tı de­ğil­dir. Ter­si­ne, tüm sis­te­mi de­rin­den sar­san ve son çey­rek yüz­yı­lı, hat­ta on­dan ön­ce­ki çey­rek yüz­yı­lı da kap­sa­yan ka­pi­ta­liz­min ye­ni­den ya­pı­lan­ma­sı­nın ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­lan­ma­sı­dır. “Kü­re­sel­leş­miş ka­pi­ta­list dün­ya”ya gi­den yo­lun çö­kü­şü­dür bu. Do­la­yı­sıy­la her şey bir ya­na, şim­di ka­pi­ta­liz­min ide­olog­la­rı­nın, si­ya­set­çi­le­ri­nin önün­de, ka­pi­ta­list te­kel­le­rin baş­lı­ca ka­pi­ta­list ül­ke­le­rin dün­ya­ya na­sıl hük­me­de­cek­le­ri so­ru­nu var­dır. Çün­kü, bu­nu ya­pa­cak­la­rı­nı ta­rif edip üs­tün­den eko­no­mik si­ya­si dok­trin­ler ge­liş­tir­dik­le­ri, ebe­di kur­tu­luş pro­pa­gan­da­sı yap­tık­la­rı, “ta­ri­hin so­nu” ilan et­tik­le­ri “sis­tem” çök­müş bu­lun­mak­ta­dır.
Emek­çi­ler için kri­zin an­la­mı ne­dir?
İlk ba­kış­ta, “ne iyi, ka­pi­ta­lizm kri­ze gir­di. Öy­ley­se iş­çi sı­nı­fı için, emek­çi­ler için iyi­dir” de­ne­bi­lir­se de ger­çek böy­le “düm­düz” de­ğil­dir. Çün­kü kriz, ka­pi­ta­list sis­te­min kri­zi­dir ama so­nuç­ta ken­di için­de ör­güt­lü olan, dev­le­ti elin­de bu­lun­du­ran ka­pi­ta­list sı­nıf, kriz­le bir­lik­te sı­kın­tı­ya düş­se de kri­zin yü­kü­nü emek­çi­le­rin üs­tü­ne yı­ka­rak, ki­mi üye­le­ri if­la­sa sü­rük­le­nip yok ol­sa da sı­nıf ola­rak kriz­den kâr­lı bi­le çı­kar. Bu yüz­den kriz, eğer emek­çi sı­nıf­lar açı­sın­dan bir mü­da­ha­le ya­pı­la­maz­sa, iş­siz­li­ğin art­ma­sı, yok­sul­lu­ğun yay­gın­laş­ma­sı, üc­ret­lerin hız­la dü­şmesi gibi emek­çi­le­rin bü­yük hak kay­bı ve emek­çi ör­güt­le­ri­nin da­ğıl­ma­sıy­la so­nuç­la­nır. Bu da emek mü­ca­de­le­si­nin da­ha ge­ri­ye düş­me­si­ne yol açar­ken, iş­çi sı­nı­fı ve emek­çi­le­rin mü­ca­de­le azim­le­ri­ni za­yıf­la­tır ve her­ke­sin ken­di­ni kur­tar­ma­sı fik­ri­ni güç­len­di­rir. An­cak, iş­çi sı­nı­fı ve emek­çi­ler gi­di­şa­ta ken­di leh­le­ri­ne mü­da­ha­le ede­cek bir ör­güt­len­me ve bi­linç dü­ze­yi­ne var­mış­lar­sa; ara­la­rın­da­ki bir­li­ği ye­te­ri­ce güç­len­dir­miş­ler­se, kri­zin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı im­kân­lar­dan ya­ra­la­nır­lar­sa, kri­zin sis­te­min ku­rum­la­rın­da ve ege­men sı­nı­fın saf­la­rın­da ya­rat­tı­ğı par­ça­lan­ma ve ka­os­tan ya­rar­la­na­rak kri­zi, ka­pi­ta­list sis­te­mi yık­ma­ya ka­dar gö­tü­re­bi­le­cek­le­ri bir fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­lir­ler.
Kri­zin emek­çi­ler için or­ta­ya çı­kar­­ğı fır­sat na­sıl bir şey­dir?
Her şey­den ön­ce kri­zin siste­min kri­zi ol­ma­sı ve do­la­yı­sıy­la sis­te­min ana di­rek­le­ri­ni, fel­se­fe­si­ni, yer­le­şik de­ğer­ler sis­te­mi­ni sal­la­ma­sı en önem­li fır­sat­lar­dan bi­ri­dir. Çün­kü bu, sis­te­mi, ge­niş emek­çi yı­ğın­lar için “vaz­ge­çil­mez”, “ol­maz­sa ol­maz” ol­mak­tan çı­ka­rır ve ye­ni bir sis­tem, ye­ni bir dün­ya kur­ma ara­yı­şı­nın önü­nü açar. Kriz ay­nı za­man­da, ka­pi­ta­list­ler ara­sın­da­ki ve ka­pi­ta­list ül­ke­ler ara­sın­da­ki ça­tış­ma­yı bü­yü­tür. Sis­te­mi ayak­ta tu­tan te­mel ku­rum­lar­da par­ça­lan­ma ya­ra­tır­ken, sis­te­min de­ğer­le­ri de iti­bar yi­ti­rir. Da­ha önem­li­si, da­ha ön­ce sis­te­min her so­ru­nu çö­ze­ce­ği­ne, kar­şı­la­şı­lan so­run­la­rın za­man için­de or­ta­dan kal­ka­ca­ğı­na inan­dı­rıl­mış ge­niş emek­çi yı­ğın­la­rın sis­te­me gü­ven­le­ri aza­lır, hat­ta hiç ka­la­maz. Güç ve iti­bar yi­ti­mi­ne uğ­ra­yan ka­pi­ta­list klik­ler, bir­bi­ri­ni alt ede­rek son an­da ayak­ta ka­la­nın ken­di­le­ri ol­ma­sı için her yo­la baş­vu­rur­lar. Bu ka­os ve kar­ga­şa or­ta­mın­da emek­çi­ler ge­re­ği gi­bi di­sip­lin­li dav­ra­nır, güç­le­ri­ni bir ara­ya ge­ti­rir ve ta­lep­le­ri­ni ka­pi­ta­list­ler ve ka­pi­ta­list dev­let kar­şı­sın­da sa­vu­nur­lar­sa; ka­pi­ta­list sı­nıf ve hü­kü­met­ler, emek­çi­le­re ta­viz ve­re­rek ik­ti­dar­la­rı­nı ko­ru­mak, emek güç­le­ri­nin des­te­ği­ni al­mak için ki­mi men­fa­at­le­rin­den vaz­geç­mek zo­run­da ka­lır. Eğer iş­çi sı­nı­fı ve halk ye­te­rin­ce ör­güt­lüy­se; fır­sat iş­çi sı­nı­fı­nı ve hal­kı, ik­ti­da­rı el­de et­me­ye gö­tü­re­cek ka­dar bü­yür. Kuş­ku­suz ki sü­reç; güç­le­rin kar­şı kar­şı­ya dur­du­ğu ve kriz­le bir­lik­te ha­re­ke­te geç­ti­ği bir me­ka­nik sü­reç de­ğil­dir. Ter­si­ne; kriz, her aşa­ma­sın­da ve her gü­nün­de kar­şı­lık­lı güç­le­rin çar­pış­ma­sı ola­rak iler­ler ve kar­şıt sı­nıf­la­rın ör­güt­len­me ve güç bi­rik­tir­me­si bu sü­reç için­de olu­şur ve ge­li­şir. Do­la­yı­sıy­la kriz baş­lar­ken şöy­le olan bir güç iliş­ki­si ve den­ge­ler, iler­le­yen saf­ha­lar­da ta­ma­men de­ği­şe­bi­lir; de­ği­şir.
Bu­gün­kü kri­ze bu açı­dan ba­kar­sak ne­ler söy­le­ne­bi­lir?
Kriz bu­gün­kün­den da­ha ile­ri yı­kım­la­ra yol aç­ma­sa bi­le, bu­gün her şey­den ön­ce “kü­re­sel­leş­me de­ğer­le­ri” çök­müş­tür. Son ya­rım yüz­yıl­dan be­ri; pi­ya­sa­cı ka­pi­ta­lizmin ve ka­pi­ta­liz­min bir “al­tın­çağ”a gir­di­ği, bu dü­ze­nin ar­tık in­san­lı­ğın son dü­ze­ni ol­du­ğu, iş­çi sı­nı­fı­nı ve onun mü­ca­de­le­si­ne bi­çi­len de­ğer­le­rin ar­tık es­ki çağ­lar­da kal­dı­ğı, sı­nıf­lar mü­ca­de­le­si­nin ta­ri­hin sey­ri­ni et­ki­le­yen et­ken ol­mak­tan çık­tı­ğı, in­san­lı­ğın ka­pi­ta­lizm ko­şul­la­rın­da da sa­vaş­sız, ba­rış için­de yaşayabilecegi, in­san hak­la­rı­nın tam ger­çek­leş­ti­ği bir dün­ya­nın ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ gibi tüm id­dia­lar ar­tık çök­müş­tür. Ve şim­di ka­pi­ta­liz­min en fa­na­tik yan­daş­la­rı bi­le ar­tık ye­ni­den ku­ru­la­cak dün­ya­nın es­ki­si gi­bi ola­ma­ya­ca­ğı­nı, “pi­ya­sa­nın giz­li eli”nin dün­ya­nın dü­ze­ni­ni sağ­la­ya­ca­ğı fik­ri­nin yı­kıl­dı­ğı­nı ilan et­miş­ler­dir. El­bet­te bu; emek güç­le­rinin, sı­nıf par­ti­sinin ve eme­ğin hak­la­rı­nın korunmasının, de­mok­ra­tik il­ke­ler te­me­lin­de ye­ni­den ku­ru­lan bir dün­ya­nın, sos­ya­liz­min yo­lu­nu aça­cak bir dün­ya kur­ma­nın im­kân­la­rı­nı da sı­nır­sız bir bi­çim­de ge­niş­let­miş­tir.
Ka­pi­ta­list­le­rin kriz­den çı­kış yo­lu var mı­dır?
Ka­pi­ta­liz­min ik­ti­sat­çı­la­rı ve po­li­ti­ka­cı­la­rı, için­den ge­çi­len kriz sü­re­ci­nin ken­di­ne has özel­lik­le­ri üs­tün­de an­laş­mış ol­ma­dık­la­rı için bu kri­ze özel “çı­kış yo­lu” ge­liş­ti­re­bil­miş de­ğil­ler­dir. Ama ka­pi­ta­liz­min ta­ri­hi bo­yun­ca kar­şı­laşılan her kriz­de ol­du­ğu gi­bi bu kriz­de de kapitalistlerin çı­kış için tek bir yol­la­rı var­dır: Kri­zin yü­kü­nü emek­çi­le­re yı­ka­rak ve kri­zin et­ki­siy­le çö­ken ra­kip şir­ket­le­ri yu­ta­rak kriz­den güç­len­miş, hiç ol­maz­sa ayak­ta kal­mış ola­rak çık­mak­! Bu kriz­de de bel­ki yol ve yön­tem­ler ye­ni­le­ne­cek­tir ama ya­pa­cak­la­rı, yap­mak is­te­dik­le­ri bu­dur.
 Ka­pi­ta­list­le­rin kriz­den çık­ma kay­nak­la­rı ne­ler­dir?
Do­lam­baç­lı yön­tem­ler ve süs­ler­den arın­dı­rıl­dı­ğın­da, bu kriz­den çık­ma­la­rı için ka­pi­ta­list­le­rin baş­lı­ca  üç da­ya­na­ğı var­dır. Bun­lar­dan bi­rin­ci­si can­lı emek sö­mü­rü­sü­nü ar­tır­mak­tır: Bu, kriz ba­ha­ne­siy­le, üc­ret­le­rin dü­şü­rül­me­si, ça­lış­ma sü­re­le­ri­nin uza­tıl­ma­sı ve ça­lış­ma yo­ğun­lu­ğu­nun ar­tı­rıl­ma­sı, üc­ret­siz izin, ge­çi­ci ve sü­rek­li top­lu iş­ten çı­kar­ma­lar gi­bi ola­ğan dö­nem­de uy­gu­la­ya­ma­dık­la­rı ya da uy­gu­la­dık­la­rın­da di­renç­le kar­şı­laş­tık­la­rı es­nek ça­lış­ma yön­tem­le­ri­nin uy­gu­la­ma­sı­nı müm­kün ol­du­ğu ka­dar ge­niş­let­mek­tir. Ka­pi­ta­list­le­rin ikin­ci kay­na­ğı; çe­şit­li amaç­lar­la ve emek­çi­le­rin ih­ti­yaç­la­rı için bi­rik­ti­ril­miş olan emek kay­nak­la­rı­nı yağ­ma­la­mak­tır: Bun­lar; sos­yal gü­ven­lik, sağ­lık, iş­siz­lik fon­la­rı, kı­dem taz­mi­na­tı gi­bi ka­za­nıl­mış hak­lar­la il­gi­li kay­nak­lar­dır. Ka­pi­ta­list­ler “kriz ba­ha­ne­si”yle bu kay­nak­la­rı yağ­ma­la­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır. Üçün­cü kay­nak ise sa­de­ce üc­ret­li, ma­aş­lı ça­lı­şan­lar de­ğil, tüm hal­kın bi­ri­kim­le­ri­ni ka­pi­ta­list sı­nı­fa ak­tar­mak üze­re; zam­lar, ka­pi­ta­list­le­re ta­nı­nan ver­gi af­la­rı ve er­te­le­me­le­ri, Ha­zi­ne ve Mer­kez Ban­ka­sı kay­nak­la­rı­nın ka­pi­ta­list­le­re çe­şit­li yol­lar­dan ak­ta­rıl­ma­sı­dır.
 Ka­pi­ta­list­le­rin çı­kış yo­lu na­sıl bir dün­ya va­at et­mek­te­dir?
Ka­pi­ta­liz­min son 50 yıl için­de kur­mak için uğ­raş­tı­ğı “kü­re­sel­leş­miş dün­ya”, “Ye­ni Dün­ya Dü­ze­ni” çök­müş­tür. Ve ka­pi­ta­liz­min ide­olog­la­rı ve si­ya­set­çi­le­ri, “ar­tık dün­ya­nın es­ki­si gi­bi ol­ma­ya­ca­ğı­nı” ka­bul et­mek­te­dir. Ama ye­ni dün­ya­nın, bu kriz­den çık­mış dün­ya­nın na­sıl bir dün­ya ola­ca­ğı­na da­ir bir id­di­ala­rı yok­tur. En azın­dan he­nüz yok­tur. Ama şu bir ger­çek­tir ki bun­dan son­ra­ki ka­pi­ta­list dün­ya, ABD’nin tek pat­ron­lu­ğun­da bir dün­ya ol­ma­ya­cak­tır. Ter­si­ne bu dün­ya, bir­den çok ka­pi­ta­list mih­ra­kın oluş­tu­ğu; ka­pi­ta­list te­kel­lerin, ka­pi­ta­list ül­ke­le­rin ara­sın­da çe­liş­ki­le­rin bü­yü­dü­ğü ve ye­ni bir dün­ya den­ge­si için dün­ya­nın ye­ni­den pay­la­şıl­ma­sı­nın gün­de­me ge­le­ce­ği bir dün­ya­dır. El­bet­te bun­la­rın an­la­mı ise; 1-) Kri­zin yü­kü­nün emek­çi­le­re, halk­la­ra yı­kıl­ma­sı so­nu­cu ola­rak bi­rer bi­rer ül­ke­ler­de ol­du­ğu ka­dar dün­ya öl­çü­sün­de iş­siz­li­ğin ve yok­sul­lu­ğun de­va­sa bo­yut­la­ra var­ma­sı; su ve aç­lık sa­vaş­la­rı­nın dün­ya­nın her kö­şe­si­ne ya­yıl­ma­sı, sa­vaş ve aç­lı­ğın ya­yıl­ma­sı­na bağ­lı ola­rak kit­le­sel göç­le­rin bir dün­ya so­ru­nu­na dö­nüş­me­si; 2-) En bü­yük ka­pi­ta­list ül­ke­ler ara­sın­da ve te­kel­ci fir­ma­lar ara­sın­da­ki çe­liş­ki­le­rin had saf­ha­ya çık­ma­sı ve in­san­lı­ğın bir em­per­ya­list pay­la­şım sa­va­şı­na sü­rük­len­me­si­nin teh­di­di­nin bü­yü­me­si­dir. Ama bü­tün bu ka­ram­sar tab­loy­la yüz yü­ze kal­ma­ma­nın tek yo­lu; emek­çi­le­rin, kri­zin yü­kü­nü red­det­me­si ve ken­di dün­ya­sı­nı kur­mak için ha­re­ke­te geç­me­si­dir. Bu yüz­den kri­zin yü­kü­nü red­det­me mü­ca­de­le­si, bü­tün in­san­lı­ğın ge­le­ce­ği, na­sıl bir dün­ya­da ya­şa­ya­ca­ğı ile sı­kı sı­kı­ya bağ­lı­dır.
 Emek cep­he­si­nin ‘kriz­den çı­kış prog­ra­mı’  var mı­dır?
Ön­ce bir kav­ram kar­ga­şa­sı­na son ver­mek ge­rek. Evet, gün­lük dil­de sık­ça, “ka­pi­ta­list­le­rin kriz­den çı­kış prog­ra­mı”ndan söz eder­ken “iş­çi­le­rin, emek­çi­le­rin de bir kriz­den çı­kış prog­ra­mı” ol­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den söz edi­li­yor. Ama doğ­ru de­ğil­dir. Kriz ka­pi­ta­liz­min, ka­pi­ta­list sis­te­min kri­zi ol­du­ğu­na gö­re ka­pi­ta­list­le­rin bir “kriz­den çı­kış prog­ra­mı” ol­ma­sı do­ğal­dır. Ama iş­çi sı­nı­fı­nın ya da ge­nel ola­rak emek­çi­le­rin “kriz­den çı­kış prog­ra­mı” ola­maz. Çün­kü bu du­rum­da iş­çi sı­nı­fı ve emek­çi­ler, ka­pi­ta­liz­mi kriz­den çı­kar­ma­yı amaç­la­yan re­form­cu bir çiz­gi­ye dü­şer­ken öte yan­dan da ka­pi­ta­liz­mi çö­küş­ten kur­tar­mak is­te­yen ka­pi­ta­list­le­rin ye­dek gü­cü ha­li­ne ge­lir­ler. Onun için­dir ki emek­çi sı­nıf­lar için kri­ze kar­şı mü­ca­de­le­den; “kri­zin yü­kü­nü red­det­me ve kriz­den ya­rar­la­na­rak ken­di dün­ya­sı­nı kur­ma­nın yo­lu­nu aça­cak bir mü­ca­de­le çiz­gi­si­ne gir­me”nin an­la­şıl­ma­sı ge­re­kir. Bu­nun bu­gün­kü kar­şı­lı­ğı ise en acil ta­lep­ler et­ra­fın­da iş­çi­le­rin ve kriz­den za­rar gö­ren tüm emek­çi sı­nıf­la­rın bir­leş­me­si­dir.
Ne­dir bu acil ta­lep­ler?
Bu acil ta­lep­ler, kri­zin yü­kü­nün iş­çi­le­rin, emek­çi­le­rin üs­tü­ne yı­kıl­ma­sı için pat­ron­lar ne yap­mak is­ti­yor­sa on­la­rı red­de­den ve kri­zin fa­tu­ra­sı­nın pat­ron­la­ra çı­ka­rıl­ma­sı­nın yo­lu­nu aça­cak ta­lep­ler­dir. Pat­ron­lar bu­gün; üc­ret­le­ri dü­şür­mek, ça­lış­ma sa­at­le­ri­ni uzat­mak ve ça­lış­ma­yı yo­ğun­laş­tır­mak ve da­ha çok işi da­ha az iş­çiy­le yap­ma­yı sağ­la­ya­rak kit­le­sel iş­çi çı­kar­ma­la­rı yap­mak, es­nek ça­lış­ma­yı yay­gın­laş­tır­mak; İş­siz­lik Fo­nu, kı­dem taz­mi­na­tı ve öte­ki iş­çi-emek­çi bi­ri­kim­le­ri­ni yağ­ma­la­mak, te­mel mal ve hiz­met­le­re zam­lar, dev­let ha­zi­ne­sin­den ye­ni des­tek (ucuz kre­di, ver­gi ko­lay­lık­la­rı ve özel sek­tö­rün iç ve dış kre­di­le­ri­ne dev­let ga­ran­ti­si ve mu­afi­ye­ti...); özel­leş­tir­me­le­re hız ve­ril­me­sini sağlamak, ül­ke­nin ye­ral­tı ve ye­rüs­tü kay­nak­la­rı­nı yağ­ma­la­mak... gi­bi yol­lar­la kri­zin fa­tu­ra­sı­nı emek­çi­le­re, hal­ka çı­kar­ma­yı amaç­lı­yor­sa, emek­çi­ler de ter­si­ni is­te­ye­cek­ler­dir. Ya­ni iş­çi­ler ve emek­çi­ler; üc­ret­le­rin dü­şü­rül­me­si­ni ön­le­mek için mü­ca­de­le eder­ken, ay­nı za­man­da ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı (haf­ta­da 5 gün, gün­de se­kiz sa­at ve haf­ta­lık 40 sa­at­lik ça­lış­ma), faz­la me­sa­ile­rin kal­dı­rıl­ma­sı, top­lu iş­çi çı­kar­ma­la­rın ya­sak­lan­ma­sı, te­mel mal ve hiz­met­le­re zam ya­pıl­ma­sı­nın ya­sak­lan­ma­sı, emek­çi fon­la­rın­daki ve Ha­zi­ne’de­ki im­kân­la­rın emek­çi sı­nıf­la­rın ge­çim ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ve es­naf ve za­na­at­kâ­rın, ta­rı­mın (kü­çük ve or­ta üre­ti­ci­le­rin) des­tek­len­me­si ama­cıy­la kul­la­nıl­ma­sı, özel­leş­tir­me­le­rin dur­du­rul­ma­sı ve özel­leş­ti­ri­len ku­ru­mla­rın ge­ri alın­ma­sı, if­la­sa sü­rük­le­nen iş­let­me­le­re el ko­nu­la­rak üre­ti­min iş­çi­le­rin de­ne­ti­min­de ye­ni­den plan­lan­ma­sı... gi­bi ta­lep­ler et­ra­fın­da bir mü­ca­de­le ile pat­ron­la­rın sal­dı­rı­sı­nı püs­kür­te­bi­lir­ler. El­bet­te ben­zer, kriz­den et­ki­le­nen her­ke­si il­gi­len­di­ren baş­ka ta­lep­ler de ek­le­ne­bi­lir. Ve yi­ne el­bet­te bu ta­lep­le­re “iş­çi ve ka­mu sen­di­ka­la­rı­nın ör­güt­len­me­si­nin önün­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı” ta­le­bi de ek­len­me­li­dir.
Ne­den bir ‘prog­ram’la baş­lan­ma­­na kar­şı çı­­­yor; bu ta­lep­ler de bir prog­ram oluş­tur­maz mı za­ten?
Ha­yır, bu ta­lep­ler bir prog­ram oluş­tur­maz; çün­kü ta­lep­ler uğ­ru­na mü­ca­de­le­nin man­tı­ğı, mü­ca­de­le­nin her adı­mın­da ta­lep­le­rin kap­sa­mı­nın ve içe­ri­ği­nin ye­ni­len­me­si im­kâ­nı sun­ma­sı­dır. (Kal­dı ki iş­çi sı­nı­fı­nın par­ti­si­nin prog­ra­mı var­dır ve bu açı­dan da iş­çi sı­nı­fı, za­ten ik­ti­dar ama­cı ba­kı­mın­dan bir prog­ra­ma sa­hip­tir. Bu yüz­den de ik­ti­dar mü­ca­de­le­si için bir kriz­den çı­kış prog­ra­mı­na ih­ti­yaç yok­tur.) Bu ise her adım­da bir­leş­ti­ri­le­cek, bü­tün güç­le­ri bir­leş­ti­re­cek bi­çim­de ta­lep­le­rin şe­kil­len­di­ril­me­si im­kânı­dır. “Prog­ram” ise da­ha baş­tan, koy­du­ğu he­def­te bir­leş­me­yen (an­la­ma­dı­ğı ve o an­da kar­şı ol­du­ğu için) ke­sim­le­ri dış­lar ve mü­ca­de­le­ye atıl­ma­ya ha­zır en ile­ri ke­sim­ler­le ge­ri ke­sim­le­ri ay­rış­tı­rır. Ya­ni prog­ram da­ha baş­ta mü­ca­de­le­ye ha­zır en ile­ri ke­sim­le­rin gö­rüş­le­ri­ni ifa­de ede­ce­ği için bir­li­ğin de­ğil ay­rış­ma­nın ara­cı­na dö­nü­şür. He­le bu­gün iş­çi­le­rin ve emek­çi­le­rin için­de bu­lun­duk­la­rı sen­di­kal, si­ya­sal, et­nik, din­sel, mez­hep­sel,... bö­lün­müş­lü­ğü göz önü­ne alır­sak; bu da­ha da bü­yük bir teh­li­ke­dir.
 Sa­de­ce bu ta­lep­ler için mü­ca­de­le ile iş­çi sı­­fı ve halk, na­sıl ken­di ik­ti­da­­na gi­den yo­lu aça­cak bir mü­ca­de­le hat­­na gi­re­bi­lir?
İş­çi sı­nı­fı­nın gü­cü­nün kay­na­ğı bir­li­ği­dir. Ve iş­çi­ler an­cak bir güç oluş­tu­ra­bi­lir­se ser­ma­ye­nin sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı di­re­nip ta­lep­le­ri­ni sa­vu­na­bi­lir. Bu yüz­den de mü­ca­de­le­nin en önem­li so­ru­nu, iş­çi­le­rin ve öte­ki emek­çi ke­sim­le­ri­n ken­di iç­le­rin­de bir­li­ği­dir. Öte yan­dan iş­çi sı­nı­fı ta­ri­hi bo­yun­ca; mü­ca­de­le için­de ör­güt­len­miş, ör­güt­len­me bi­linç dü­ze­yi yük­sel­dik­çe de mü­ca­de­le amaç ve he­def­le­ri­ni yük­sel­te­bil­miş­tir. Bu­gün de bir emek cep­he­si için ön­ce­lik­le tüm emek­çi­le­ri kap­sa­ya­cak ta­lep­ler­den ha­re­ket bir zo­run­lu­luk­tur. An­cak mü­ca­de­le iler­le­yip; mev­cut ta­lep­ler ge­ri­de kal­ma­ya baş­la­dı­ğın­da ve ye­ni ta­lep­ler için mü­ca­de­le im­kân­la­rı or­ta­ya çık­tık­ça; bu­gün iş­çi­le­rin bir­leş­me­si­ni en­gel­ler gi­bi gö­rü­nen si­ya­si ta­lep­le­ri de kap­sa­yan bir mü­ca­de­le ka­çı­nıl­maz ola­cak­tır. Bu­ra­da ta­lep­le­rin bir­li­ği­ni ve mü­ca­de­le­nin sis­tem­li ol­ma­sı­nı be­lir­le­yen, iş­çi­le­rin ör­güt­lü­lük ve bu­nun­la sıkı bağ­lan­tı­lı bi­linç dü­ze­yi­dir.Mü­ca­de­le, her adım­da ta­lep­ler ye­ni­le­ne­rek iler­le­ye­cek­tir. Bu­gün ör­ne­ğin de­mok­ra­tik ta­lep­ler ve öz­gür­lük­ler de emek mü­ca­de­le­si­nin ve emek cep­he­si­nin ta­lep­le­ri ola­rak öne çı­ka­bi­le­cek­tir. Bu­nun na­sıl ve ne za­man ola­ca­ğı­nı el­bet­te ki yı­ğın­la­rın bir­leş­miş­liği ve bi­linç dü­ze­yi be­lir­le­ye­cek­tir. Ya­ni bu­gün kri­ze kar­şı mü­ca­de­le ede­cek bir emek cep­he­si için ba­sit kri­zin yü­kü­nü red­de­den ta­lep­ler öte­sin­de öz­gür­lük­ler­le, de­mok­ra­siy­le, şe­ri­at ya da AKP kar­şıt­lı­ğı ya da mil­li­yet­çi­lik kar­şıt­lı­ğı gi­bi ta­lep­ler öne sür­mek; sa­de­ce bö­lü­cü bir rol oy­na­ya­bi­lir ama mü­ca­de­le­nin iler­le­yen saf­ha­la­rın­da yı­ğın­lar, ken­di ta­lep­le­ri için mü­ca­de­le eder­ken kar­şı­la­rın­da hü­kü­me­ti, AKP’yi, mil­li­yet­çi­le­ri, de­mok­ra­si düş­ma­nı güç­le­ri gö­re­cek; ki­min­le bir­lik ola­ca­ğı­nı ki­me kar­şı sa­va­şa­ca­ğı­nı da­ha çok an­la­ya­cak, bir­lik ve mü­ca­de­le po­zis­yo­nu­nu, do­la­yı­sıy­la ken­di iç­le­rin­de­ki bir­li­ği de ye­ni­le­ye­rek iler­le­ye­cek­ler­dir. El­bet­te ki mü­ca­de­le­nin böy­le bir aşa­ma­ya gel­me­si bir “za­man so­ru­nu” de­ğil, sı­nı­fın bir­leş­me ve tu­ta­ca­ğı mev­zi­nin ne ola­bi­le­ce­ği ile il­gi­li­dir.
Bu söy­le­nen­den iş­çi­ler, emek­çi­ler ara­sın­da de­mok­ra­si ta­lep­le­ri­ni, ör­ne­ğin Kürt so­ru­nu­nun de­mok­ra­tik çö­­münü, di­ğer de­mok­ra­tik ta­lep­le­rin sö­­nü et­me­ye­ce­ği­miz, bun­la­rın pro­pa­gan­da­­nı yap­ma­ya­ca­ğı­mız an­la­mı mı çı­kar?
El­bet­te ki ha­yır! Hat­ta ter­si da­ha doğ­ru­dur. Bu­ra­da sö­zü edi­len; iş­çi­le­rin çe­şit­li ke­sim­le­ri ara­sın­da­ki gö­rüş ve inanç ay­rı­lık­la­rı­nı so­run yap­ma­dan; on­la­rı bu­gün­kü bi­linç ve iliş­ki­le­riy­le bir­leş­tir­me­yi gö­ze­ten bir emek mü­ca­de­le­si cep­he­si oluş­tur­mak­tır. Ya­ni de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­le­re iliş­kin ta­lep­le­ri, emek cep­he­si­nin bir­lik ko­şu­lu ola­cak bir bi­çim­de öne sür­me­mek­tir. Yok­sa bu cep­he için­de yer alan, sı­nı­fın ile­ri ke­sim­le­ri, sı­nıf par­ti­si ve öte­ki de­mok­ra­si yan­lı­sı çev­re­ler emek­çi yı­ğın­lar ara­sın­da ya­şa­nan­lar­la de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si ve onun so­run­la­rı ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı or­ta­ya ko­yan bir pro­pa­gan­da­yı sür­dü­rür­ken ay­nı za­man­da bir­li­ğin da­ha ile­ri­den sağ­lan­ma­sı için ser­ma­ye güç­le­ri­ni, pat­ron­la­rın emek cep­he­si­ne yö­ne­lik böl­me gi­ri­şim­le­ri­ni de si­ya­si ger­çek­le­ri açık­la­ya­rak alt ede­bi­lir. Bu yüz­den­dir ki sa­de­ce dü­ze­nin eko­no­mik ger­çek­le­ri­ni de­ğil si­ya­si ger­çek­le­ri­ni de teş­hi­r etmeyi ara­lık­sız ve sis­tem­li bir bi­çim­de sür­dür­mek emek cep­he­si­nin hem sağ­lam­laş­ma­sı­nın hem de iler­le­me­si­nin baş­lı­ca ko­şu­lu­dur. Ör­ne­ğin emek cep­he­si için­de yer alan güç­ler, Tür­ki­ye’de Kürt so­ru­nu yok­muş gi­bi dav­ra­na­maz. Ter­si­ne, emek­çi­ler için­de bu so­run tar­tış­tı­rı­la­cak; bu­nun emek mü­ca­de­le­siy­le iliş­ki­si­nin pro­pa­gan­da­sı­nı en önem­li bi­le­şe­ni ya­pa­cak­tır; ama bu çö­zü­mü ka­bul et­me­yen­le­rin ya da Kürt so­ru­nu­nu da­ha mil­li­yet­çi bir çiz­gi­de gö­ren ke­sim­le­rin emek cep­he­sin­de yer al­ma­sı­nı ön­le­ye­cek re­zerv­ler koy­ma­ya­cak­lar­dır.Pra­tik­te mü­ca­de­le de za­ten böy­le ge­liş­mek­te­dir. 2001’de­ki Emek Plat­for­mu ya da SSGSS mü­ca­de­le­sin­de­ki plat­form­lar böy­le oluş­muş­tur.
Emek cep­he­si­nin ta­lep­le­ri ‘AKP’ye ha­yır’ denilerek de sa­vu­nu­la­maz mı?
“Ma­dem­ki AKP hü­kü­met­tir ve bu kri­ze yol açan po­li­ti­ka­la­rın uy­gu­la­yı­cı­sı­dır; o za­man kri­zin yü­kü­nü red­det­me­nin ilk şar­tı da ‘AKP’ye ha­yır’ de­mek­tir” fik­ri çok ak­la yat­kın gö­rü­nür. Ama ger­çek bu ka­dar düz de­ğil­dir. Çün­kü; bir ke­re uy­gu­la­nan eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı AKP’ye in­dir­ge­mek ger­çe­ğin önem­li bir ke­si­mi­ni sak­la­mak olur. Bu po­li­ti­ka­lar ulus­la­ra­ra­sı ser­ma­ye ve on­la­rın Tür­ki­ye’de­ki uzan­tı­sı olan TÜ­Sİ­AD baş­ta ol­mak üze­re çe­şit­li ser­ma­ye odak­la­rı ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­lip uy­gu­lan­mak­ta­dır. (Tür­ki­ye’de bu po­li­ti­ka­la­rın ilk uy­gu­la­yı­cı­la­rı da MHP, DSP, ANAP hü­kü­me­ti ol­muş­tur. Bu po­li­ti­ka­la­rın baş so­rum­lu­la­rın­dan Ke­mal Der­viş de ha­len CHP’nin üye­si­dir.) Bu­gün de CHP, MHP ve öte­ki ser­ma­ye par­ti­le­ri­nin bu po­li­ti­ka­lar­dan ay­rı po­li­ti­ka­la­rı yok­tur. Sa­de­ce mu­ha­le­fet­te ol­duk­la­rı için AKP’nin uy­gu­la­ma­la­rı­nı eleş­tir­mek­te­dir­ler. Bu yüz­den de kri­zin yü­kü­nü red­det­me­yi “AKP’ye ha­yır”a in­dir­ge­mek, bu ser­ma­ye ke­sim­le­ri­ni sı­nı­fın dik­ka­ti dı­şı­na çı­kar­mak olur. Da­ha­sı, “AKP’ye ha­yır”la bir emek cep­he­si oluş­tur­mak için ha­re­ke­te geç­mek bu­gün AKP’ye des­tek ve­ren ve AKP’nin ser­ma­ye iliş­ki­si­ni he­nüz an­la­ma­mış, AKP’yle bağ­la­rı­nı ko­par­ma­mış ge­niş bir emek­çi ke­si­miy­le ara­ya ay­rım koy­mak an­la­mı­na da ge­le­ce­ği için, olu­şa­cak bir­lik­le­rin, plat­form­la­rın ta­lep­le­ri ara­sı­na “AKP’ye ha­yır” de­me­yi koy­mak akıl­cı da de­ğil­dir. (El­bet­te bu­ra­da söy­le­nen AKP’nin uy­gu­la­dı­ğı eko­no­mik po­li­ti­ka­la­rı, AKP’nin de adı­nı ve­re­rek eleş­tir­me­mek de­ğil­dir. Ter­si­ne bu da­ha sis­te­ma­tik ya­pıl­ma­lı­dır. Bu­ra­da bir­lik ko­şu­lu ola­rak “AKP’ye ha­yır” de­me­nin doğ­ru ol­ma­dı­ğı söy­le­ni­yor.) Emek­çi­ler mü­ca­de­le­ye geç­tik­le­rin­de AKP’yi ve hü­kü­me­ti­ni kar­şı­ların­da gö­re­cek­ler ve bu­gün AKP’ye oy ve­ren ke­sim­ler de “AKP’ye ha­yır” de­me­nin ge­re­ği­ni fark et­me­ye baş­la­dı­ğın­da AKP’ye ha­yır slo­gan­la­rı da gi­de­rek ya­yı­la­cak­tır. Ama bu­gün­den AKP’ye ha­yır pan­kart­la­rıy­la kri­zin yü­kü­ne kar­şı ey­lem­ler, bu mü­ca­de­le­ye ka­tı­la­cak ge­niş bir ke­si­mi şim­di­den dış­la­mak, on­la­rın AKP et­ra­fın­da kal­ma­sı­na ve­si­le ol­mak­tır. Ta­bii bu ay­nı za­man­da CHP ve öte­ki bur­ju­va mu­ha­le­fe­tin emek­çi­le­ri böl­me çiz­gi­si­ne de sü­rük­len­mek­tir.
2001’de­ki Emek Plat­for­mu’nun prog­ra­mı bu ba­kım­dan na­sıl­dı?
Kuş­ku­suz sı­nı­fın en acil ta­lep­le­ri bu prog­ram­da yer al­mış­tı; ama bir “kriz­den çı­kış prog­ra­mı” ola­rak ha­zır­lan­dı­ğı için ki­mi sos­yal de­mok­ra­tik, “sos­yal dev­let­çi” çö­züm­le­ri mer­ke­zi­ne koy­muş­tu. Bu ya­nıy­la da dü­zen içi­ne çe­ki­len bir prog­ram­dı. Ay­nı ne­den­ler­le de bir yan­dan sı­nı­fın ge­ri ke­sim­le­riy­le ile­ri ke­si­mi­nin ay­rış­ma­sı­na yol açar­ken ay­nı za­man­da da sı­nıf için­de­ki ay­rı­lık­la­rı kış­kır­tı­cı bir özel­lik de ta­şı­yor­du. Oy­sa da­ha ba­sit ta­lep­le­r için da­ha an­la­şı­lır ve da­ha kap­sa­yı­cı ve et­kin bir bir­lik sağ­la­na­bi­lir­di.
 Pe­ki 2001’de olu­şan ve ya­kın za­ma­na ka­dar ara­da bir de ol­sa sah­ne­ye çı­kıp kay­bo­lan plat­for­mun tek ek­si­ği bu muy­du?
Ha­yır, el­bet­te Emek Plat­for­mu’nun çok da­ha önem­li bir so­ru­nu var­dı. O da plat­for­mun ta­ban ör­güt­le­ri­nin ol­ma­ma­sıy­dı. Ter­si­ne plat­form en te­pe­de oluş­tu­rul­muş­tu ve iş­yer­le­rin­de iş­çi­le­ri bir­leş­ti­ren sa­de­ce sen­di­ka­la­rın ve emek ör­güt­le­ri­nin var­lı­ğı idi. Bu da yu­ka­rı­dan ka­rar alı­nır­sa bir ey­le­min or­ta­ya çık­tı­ğı, yu­ka­rı­dan bir çağ­rı gel­me­den bir ha­re­ket­len­me­nin ol­ma­dı­ğı bir du­ru­ma yol açı­yor­du. Baş­ka bir söy­le­yiş­le o Emek Plat­for­mu, bir pro­tes­to için ye­ter­liy­di ama kri­zin yü­kü­ne kar­şı bir mü­ca­de­le ve eme­ğe yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rı püs­kür­te­cek çok yön­lü ve tüm emek ke­sim­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çi­re­rek olan­la­rın gü­cü­nü or­ta­ya ko­yan bir stra­te­ji­nin ih­ti­yaç duy­du­ğu mü­ca­de­le­yi sür­dür­me ye­te­ne­ğin­den yok­sun­du. Da­ha­sı sa­de­ce ör­güt­le­rin bir­li­ği bi­çi­min­de­ki bu plat­form, ör­güt­süz mil­yon­lar­ca iş­çi ve emek­çi­yi de kap­sa­mı­yor­du. İş­yer­le­rin­de ve ye­rel plat­form­lar dü­ze­yin­de bir bir­li­ğin ol­ma­ma­sı bu plat­for­mun han­di­ka­pıy­dı. Bu, en son SSGSS ey­lem­le­rin­de gö­rül­dü ve Türk-İş, Hak-İş ve di­ğer bir­kaç kon­fe­de­ras­yon plat­form­dan çe­ki­lin­ce ta­ban da par­ça­lan­dı ve mü­ca­de­le ko­lay­ca bas­tı­rıl­dı.
 Bu­gün na­sıl bir mü­ca­de­le ör­­­ne ih­ti­yaç var?
El­bet­te bu­gün, sen­di­ka­la­rı, emek ör­güt­le­ri­ni, mil­yon­lar­ca iş­çi­yi, emek­çi­yi bir­leş­ti­ren ger­çek bir mü­ca­de­le ör­gü­tü­ne ih­ti­yaç var. Bu­nun ilk ko­şu­lu ise iş­yer­le­rin­de ve hiz­met bi­rim­le­rin­de iş­çi­le­ri, emek­çi­le­ri dil, din, cin­si­yet, si­ya­si gö­rüş far­kı gö­zet­mek­si­zin bir­leş­tir­me­yi ve ha­re­ke­te ge­çir­me­yi amaç­la­yan bir ör­güt­len­me için tam bir se­fer­ber­lik­tir. Sı­nıf par­ti­si, mü­ca­de­le­den ya­na sen­di­ka­lar ve sen­di­ka­cı­lar, iş­çi ve emek­çi­le­rin ile­ri ke­sim­le­ri­nin bu amaç­la tam bir se­fer­ber­lik için­de ol­ma­la­rı be­lir­le­yi­ci öne­me sa­hip­tir. İş­yer­le­ri ve hiz­met bi­rim­le­rin­de­ki bu ör­güt­len­me­ler, il­çe­ler ve il­ler ça­pın­da semt­ler­de­ki emek­çi ke­sim­le­ri­ni ör­güt­le­riy­le, (ye­ri­ne gö­re kır­sal alan­da­ki emek­çi­le­rin ör­güt­le­riy­le, çev­re, genç­lik ve ka­dın ör­güt­le­riy­le de) il­ler ça­pın­da ye­rel plat­form­lar­da bir­leş­mek du­ru­mun­da­dır. Ve ta­bii böy­le bir ör­güt­len­me, ül­ke ça­pın­da tüm iş­çi­le­ri ve her ke­sim­den emek­çi­le­ri bir­leş­ti­ren bir ör­güt ol­ma­lı­dır. Bü­tün bun­la­rın öte­sin­de; iş­çi sı­nı­fı ulus­la­ra­ra­sı bir mü­ca­de­le ver­mek zo­run­da ol­du­ğuna ve ser­ma­ye­nin sal­dı­rı­sı­ da ulus­la­ra­ra­sı ka­rak­ter ta­şı­dı­ğı­na gö­re, bu ör­güt­len­me ay­nı za­man­da tüm iş­çi­le­rin ulus­la­ra­ra­sı bir­li­ği­ni de amaç­la­ma­lı­dır.
Bu ‘ide­al ör­güt’, ön­ce ku­ru­la­cak son­ra da    mü­ca­de­le mi ede­cek­tir?
El­bet­te böy­le bir şey aşı­rı idea­lizm olur­du. Ter­si­ne; bu ör­güt bel­ki ön­ce iş­yer­le­rin­de başlayan, kü­çük kü­çük ça­lış­ma­la­rı bir­leş­ti­ren ama ay­nı za­man­da mü­ca­de­le de eden ve mü­ca­de­le et­tik­çe de bü­yü­yüp et­kin­li­ği ara­tan bir ör­güt ola­cak­tır. Do­la­yı­sıy­la; böy­le bir mü­ca­de­le ör­gü­tü ye­rel, böl­ge­sel bü­yük kü­çük de­me­den her alan­da­ki mü­ca­de­le­le­rin bir­leş­ti­ril­me­siy­le baş­la­yan bir mü­ca­de­le ta­ra­fın­dan bi­çim­len­di­ri­le­bi­lir.
 Bu ör­güt­len­me­nin bu­gün so­mut da­ya­nak­la­rı var mı­dır?
El­bet­te var­dır. Dün özel­leş­tir­me­ye, es­nek ça­lış­ma­ya, iş­ten at­ma­la­ra, SSGSS’nin çı­ka­rıl­ma­sı­na kar­şı du­ran ve sen­di­ka­laş­ma mü­ca­de­le­le­ri için­de ku­rul­muş az çok bu­gün de et­kin­li­ği olan her ör­güt­len­me; bu­gün kri­zin yü­kü­nü red­det­mek için oluş­tu­ru­la­cak bir emek cep­he­sinin ilk da­ya­nak­la­rı­dır. Bu­nun ya­nın­da ön­ce­ki dö­nem­ler­de ku­rul­muş (ör­ne­ğin İs­tan­bul’da, kök­le­ri “89 Ba­har Ey­lem­le­ri”ne ka­dar uza­nan) ye­rel emek plat­form­la­rı, yi­ne bu mü­ca­de­le­nin en önem­li da­ya­nak­la­rı­dır. Bu­ra­da asıl dik­kat nok­ta­mız, bu ye­rel plat­form­la­rın mut­la­ka iş­yer­le­rin­de­ki, semt­ler­de­ki (eği­tim, sağ­lık ta­lep­le­ri, zam­la­ra ha­yır mü­ca­de­le­le­ri ve di­ğer ben­zer amaç­lı plat­form, der­nek vb.) emek ör­güt­le­ri­ni de bir­leş­tir­me­yi amaç­la­mak du­ru­mun­da­dır.
De­mek ki ye­ni bir emek cep­he­si, es­ki Emek Plat­for­mu’nun za­af­la­rı­nı aşa­rak oluş­mak du­ru­mun­da­dır. El­bet­te sa­de­ce iş­yer­le­ri, ye­rel plat­form­lar da de­ğil bu­gün; böy­le bir mü­ca­de­le­de yer ala­cak sen­di­ka­lar ve pek çok emek ör­gü­tü var­dır. Ör­ne­ğin SSGSS’ye kar­şı mü­ca­de­le­de, Türk-İş ve di­ğer­le­ri­nin mü­ca­de­le­yi böl­me­sin­den son­ra da mü­ca­de­le­yi de­vam et­ti­ren Türk-İş’e bağ­lı sen­di­ka­lar, DİSK’e ve KESK’e bağ­lı sen­di­ka­lar ile TMMOB, TTB gi­bi bir­çok emek ör­gü­tü de böy­le bir emek cep­he­si­nin as­li un­sur­la­rı ola­rak bu­gün var­dır. Yi­ne bu­gün­den ulus­la­ra­ra­sı sen­di­kal mer­kez­ler­le ya da sen­di­ka­dan sen­di­ka­ya ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler var­dır. Bu iliş­ki­ler de bu­gü­nün dün­ya­sın­da dö­nü­şüp, mü­ca­de­le­ci bir çiz­gi­de iler­le­ye­bil­me im­kâ­nı ta­şı­mak­ta­dır.
Pe­ki Türk-İş’in hü­­met­le ya­kın­la­şan ke­si­mi, hü­­met yan­­sı bir çiz­gi­ye ge­çen ka­mu emek­çi­si sen­di­ka­la­rı, TZOB gi­bi ön­ce­ki plat­form­da yer al­ma­yan ör­güt­ler için bu­gün ne de­ne­bi­lir?
Da­ha şim­di­den gö­rül­müş­tür ki; hü­kü­me­tin ve AKP’nin sen­di­ka­la­ra mü­da­ha­le­si bö­lü­cü ol­muş­tur ve bu mü­da­ha­le sür­mek­te­dir. Dün Türk-İş’in hü­kü­met­le ya­kın du­ran üst yö­ne­ti­mi de bu­gün önem­li öl­çü­de hü­kü­me­tin “yan­daş sen­di­ka­lar ya­rat­mak ve di­ğer­le­ri­ni tas­fi­ye et­mek” is­te­di­ği­ni gör­müş­ler­dir. Bu bü­yük öl­çü­de ka­mu emek­çi­si sen­di­ka­la­r, TZOB ve öte­ki emek­çi ör­güt­le­r için de önem­li öl­çü­de ge­çer­li­dir ya da ya­kın ge­le­cek­te ge­çer­li ola­cak­tır. Bu yüz­den de bu­gün emek cep­he­si­nin dı­şın­da olan­lar da mü­ca­de­le iler­le­dik­çe, bi­raz ger­çek­le­ri gö­re­rek, da­ha çok da ta­ban­dan ge­le­cek tep­ki­le­rin bas­kı­sıy­la önem­li öl­çü­de bu cep­he­ye ka­tıl­mak zo­run­da ka­la­cak­lar­dır. An­cak bu ka­tı­lan­la­rın mü­ca­de­le­yi güç­len­dir­me­si için iş­yer­le­rin­de ve ye­rel plat­form­lar­da­ki mü­ca­de­le­ye ka­tı­lan ke­sim­le­rin ör­güt­lü­lü­ğü ve ini­si­ya­ti­fi önemlidir.
Emek cep­he­si için­de sa­­lan ör­güt­süz iş­yer­le­rin­den ka­sıt ne­re­ler­dir?
Ta­bii ki sen­di­ka­lar­da ör­güt­le­ne­bi­le­ce­ği hal­de çe­şit­li ne­den­ler­le işyerlerinde ör­güt­le­ne­me­miş iş­çi­ler­dir. Sa­na­yi si­te­le­ri, or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri, ser­best böl­ge­ler ya da bi­rer bi­rer iş­let­me­ler­de ve ka­mu hiz­me­ti üre­ten sa­yı­sız hiz­met ku­rum­la­rın­da­ki çe­şit­li sta­tü­le­re bö­lün­müş iş­çi­ler, emek­çi­ler­dir. Bu alan­lar­da res­men sen­di­ka­lar ol­ma­dan da ör­güt­le­nip, emek plat­form­la­rı­nın bi­rer da­ya­na­ğı ola­rak mü­ca­de­le­ye çe­ki­le­bi­lir­ler ve kri­zin yü­kü­ne kar­şı mü­ca­de­le bu açı­dan da sen­di­kal ha­re­ke­tin ta­ba­nı­nı ge­niş­let­me­nin, mil­yon­lar­ca iş­çi­nin sen­di­ka­laş­ma­sı­nın sü­re­ci ola­rak da de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Ki bu kri­zin en önem­li fır­sat­la­rın­dan bi­ri­ de bu ola­bi­lir. Bu­nun im­kân­la­rı ol­du­ğu­nu, bu alan­lar­da her yıl yüz­ler­ce iş­let­me­de sen­di­ka­laş­ma ve di­ğer sen­di­kal ta­lep­ler­le önem­li mü­ca­de­le­ler ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Şim­di bu mü­ca­de­le­ler bir yan­dan da kri­zin yü­kü­nü red­det­me mü­ca­de­le­si­nin bir par­ça­sı ola­rak ele alı­nıp bu iş­let­me­ler­de ör­güt­le­nen iş­çi­le­rin ye­rel plat­form­lar ve iş­kol­la­rın­da­ki sen­di­ka­lar üs­tün­den de emek cep­he­si­nin bir un­su­ru ola­rak mü­ca­de­le­ye ka­tıl­ma­la­rı son de­re­ce önem ka­za­na­cak­tır.
Böy­le bir emek cep­he­si ya da ‘Emek Plat­for­mu’nun ye­ni­len­me­si’ mü­ca­de­le­si­nin yay­gın­laş­­rıl­ma­sın­da me­tal TİS’le­ri­nin de bir ro­lü ol­maz mı?
Sa­de­ce önem­li de­ğil, önem­li öl­çü­de be­lir­li bir rol da oy­na­ya­bi­lir me­tal TİS’le­ri. Şu açık­tır ki pat­ron­lar, kri­zin ağır­la­şa­ca­ğı­nı gö­re­rek söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri­ni uz­laş­maz­lı­ğa sü­rük­le­mek­te­dir ve bun­dan böy­le yüz­de 4.15 zam tek­li­fin­de bi­le bu­lun­ma­ya­cak; baş­ta üc­ret­le­re “sı­fır” ya da mev­cu­dun da­ha al­tın­da bir zam ol­mak üze­re pek çok ko­nu­da, kriz ba­ha­ne­siy­le bu söz­leş­me­le­ri; kri­zin yü­kü­nü iş­çi­ye, emek­çi­ye yık­ma­nın bir ara­cı ola­rak kul­lan­mak is­te­ye­cek­ler­dir. Bu yüz­den de sen­di­ka far­kı gö­zet­mek­si­zin tüm me­tal iş­çi­le­ri­nin bir­li­ği önem­li­dir. Bir­le­şik Me­tal-İş bu teh­li­ke­yi gör­dü­ğü için, bu çağ­rı­yı yi­ne­le­mek­te, me­tal iş­çi­le­ri­ni uyar­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. An­cak şu ger­çek ki; bu­nun için me­tal iş­çi­le­ri­nin bir­li­ği de ye­ter­siz ka­la­bi­lir!
Da­ha­sı eğer sen­di­ka­lar ve emek ör­güt­le­ri teh­li­ke­nin cid­di­ye­ti­nin bo­yu­tu­nu an­lar­lar­sa; as­lın­da tüm emek mü­ca­de­le­si­ni, me­tal iş­çi­le­ri­nin mü­ca­de­le­si­ni mer­ke­ze al­dı­ğı bir mü­ca­de­le ile aş­ma­nın im­kân­la­rı da hız­la ge­lişir.
      Bu ne­dir ve na­sıl ola­bi­lir?
Şöy­le ki; ya­kın­da 300 bi­ni aş­kın ka­mu emek­çi­sinin söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri baş­la­ya­cak­tır; Te­le­kom, PET­KİM, TÜP­RAŞ gi­bi es­ki ka­mu ku­rum­la­rı iş­çi­le­ri­nin de söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri baş­la­mak üzere­dir. Yi­ne önü­müz­de­ki yıl ka­mu emek­çi­le­ri­nin yüz­de 4 zam­la ya­tış­tı­rıl­mak is­te­ne­ce­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de önü­müz­de­ki dö­nem­de top­lu­söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri (ka­mu emek­çi­ler top­lu gö­rüş­me de­ğil TİS is­ti­yor) için mü­ca­de­le önem ka­za­na­cak­tır. Bu ge­liş­me­ler bü­tün bu alan­lar­da­ki emek­çi­le­ri me­tal iş­çi­le­ri et­ra­fın­da bir­leş­tir­me­yi ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır. Çün­kü şu bi­lin­mek­te­dir ki me­tal iş­çi­le­ri iyi bir TİS ya­pa­maz­sa son­ra­ki­ler hiç ya­pa­ma­ya­cak­tır. Çün­kü me­tal TİS’le­ri son­ra­ki­le­re ör­nek gös­te­ri­le­cek­tir. Geç­miş­te de böy­le ol­muş­tur. Bu yüz­den­dir ki iş­ko­lu, iş­ye­ri gö­zet­mek­si­zin tüm emek mü­ca­de­le­si­ni me­tal iş­çi­le­ri­nin mü­ca­de­le­si­nin et­ra­fın­da ha­re­ke­te ge­çir­mek, ay­nı za­man­da emek cep­he­si­nin ör­güt­len­me­si için en önem­li adı­mı at­mak da ola­cak­tır. Çün­kü bu mü­ca­de­le ay­nı za­man­da, kri­zin yü­kü­nü red­det­me­nin pra­tik­te­ki kar­şı­lık­la­rın­dan bi­ri, bel­ki de en önem­li­si ola­cak­tır.
Eylül 2008 ortasında, artık herkesin, “Bu yüzyılın krizi” dediği günlerden beri, geçen iki ay içinde; başlıca kapitalist ülkeler akıl alamaz krize karşı mücadele fonları oluşturdu; bankalar, sigorta kurumlarına, borsalara her gün milyarlarca dolar pompalandı. Ama iki ayın sonunda gelinen yeri ABD Maliye Bakanı özetledi: “Kongre'den kavga dövüş geçirdiğimiz 700 milyar doların yarısını harcadık. Ama, hiçbir etkisi olmadı!”
ABD Maliye Bakanı bundan böyle; bankalara ya da firmalara para pompalamaktan vazgeçeceklerini, bunun yerine kredi kartı, eğitim harcamaları ve otomobil vb. alanlara krediler açacaklarını söyledi. Ama bu yolun, krizin önüne gelenleri yıkarak ilerlemesini durduracağına dair kimsenin ciddi bir dayanağı yok.
Kimi iyimser yorumcular, krizin aşılacağını ve bunun 2009'un sonu ya da 2010'un başı gibi olacağını söylüyorlar. Ancak, onlar da bu iddialarına hiçbir gerçek dayanak gösteremiyorlar.
Şimdilik aklı başında burjuva bilim çevreleri de dahil bilim dünyasında herkesin üstünde birleştiği tek şey; Karl Marx'ın; insanlığı sıkça ekonomik yıkıma ve üretim araçlarını tahrip eden krizlere sürükleyen kapitalizmden kurtulmadan sürekli bir barış ve refah dünyasına ulaşılamayacağına dair söylediklerinin gerçek olduğunun bir kez daha kanıtlandığıdır.
Burada gözden asla kaçırılmaması gereken bir diğer gerçekse, krizin süresi ne olursa olsun, kapitalistlerin krizi bir fırsata dönüştürmek istediği, bunun için onların tek seçeneğinin de krizin faturasını işçi sınıfına ve halklara yıkmak olduğudur.
Ve elbette krizden, işçi sınıfı ve halklar lehine kazanımlar elde ederek çıkmanın tek gerçekçi yolu ise, faturayı krizi çıkaranlara ödetmek ve insanlığı kapitalizmden ve onun krizlerinden kurtaracak yolu açabilmektir.
[/CODE]
Yazan kutlu | 04.01.2009 22:31:14 | Puan Ver : 0 | Yorumlar : 12 | Okunma : 8401 | Yazdır | Gönder | Word indir
» Yazıya Yapılan Yorumlar
Yazan : Tarih : 16.11.2018 13:37:23
20181117lck

celtics jerseys

cheap jordans

oakley sunglasses

chrome hearts outlet

red bottom shoes

ugg outlet

pandora charms

merrell shoes

canada goose outlet

simulation shoes

true religion jeans

nike shoes

ecco shoes

canada goose outlet

uggs outlet

ugg boots

ysl outlet

north face jackets

michael kors outlet

tory burch handbags

lakers jerseys

nfl jerseys wholesale

mulberry outlet

trailblazers jerseys

mbt shoes

coach outlet

ugg boots

hermes belt

air jordan shoes

michael kors outlet

coach handbags

rockets jerseys

canada goose outlet

fred perry polo shirts

coach outlet

coach factory outlet

tory burch outlet

canada goose jackets

nuggets jerseys

canada goose parka

dior outlet

oakley sunglasses

ugg outlet

ugg boots

ugg boots

kate spade outlet

jordan shoes

michael kors outlet

nets jerseys

fila shoes

tory burch outlet

mcm outlet

nike shoes

christian louboutin outlet

kobe 9

barcelona jersey

nba jerseys

ugg outlet

chrome hearts sunglasses

mulberry handbags

ugg outlet

christian louboutin outlet

uggs outlet

nike cortez

michael kors outlet clearance

ugg outlet

supreme clothing

kate spade outlet

lakers store

true religion jeans

pandora charms

coach outlet online

michael kors outlet

canada goose jackets

suns jerseys

cheap jordans

barbour jackets

coach outlet online

manolo blahnik outlet

y3 shoes

coach outlet

bulls jerseys

true religion jeans

celine outlet

moncler jackets

scarpe mbt

michael kors outlet

canada goose jackets

christian louboutin outlet

san antonio spurs jerseys

coach outlet

dc shoes

nike outlet

visvim shoes

canada goose

ugg outlets

true religion jeans

dolce and gabbana

polo outlet

kate spade outlet

uggs outlet

supra shoes

nike store

ugg boots

moncler outlet

jordan shoes

canada goose jackets

polo ralph lauren

polo ralph lauren

converse shoes

air jordan 3

oakley sunglasses

mbt shoes

louboutin pas cher

swarovski outlet

longchamp bags

mulberry outlet

prada outlet

polo ralph lauren

christian louboutin shoes

cheap football shirts

polo ralph lauren

jordan shoes

christian louboutin outlet

polo outlet

ugg boots

supreme clothing

cheap mlb jerseys

mbt shoes

moncler outlet

cheap nhl jerseys

michael kors

longchamp handbags

canada goose outlet

air max 90

polo shirts

ray ban sunglasses

asics shoes

canada goose outlet

76ers jerseys

nike revolution

canada goose jackets

toms shoes

gucci outlet

pandora jewelry

coach outlet

chrome hearts outlet

cavaliers jerseys

ray ban sunglasses

michael kors outlet

giuseppe zanotti outlet

ralph lauren polo shirts

kobe shoes

michael kors outlet

cheap jerseys

nike foamposite

adidas outlet

gucci handbags

ugg outlet

ugg boots

yeezy boost

michael kors outlet online

true religion jeans

nike tennis

pandora charms

canada goose outlet

ugg boots

grizzlies jerseys

uggs outlet

polo ralph lauren

michael kors

michael kors

moncler outlet

burberry outlet

ferragamo outlet

fitflops sale clearance

air huarache

cheap jordans

ugg outlet

heat jerseys

pandora outlet

oakley sunglasses

golden goose sneakers

belstaff jackets

ferragamo shoes

canada goose outlet

ugg boots

ray ban sunglasses

michael kors outlet

ferragamo outlet

michael kors outlet

moncler outlet

ferragamo shoes

nike roshe one

mulberry handbags

ugg outlet

canada goose outlet

ugg outlet

true religion jeans

fitflops sale

yeezy boost 350

mishka clothing

pistons jerseys

toms shoes

polo outlet

cazal sunglasses

adidas nmd

mavericks jerseys

nike outlet

pandora jewelry

lakers jerseys

birkenstock outlet

prada sunglasses

coach outlet online

red bottom shoes

coach factory outlet

coach outlet

ugg boots

coach outlet

ugg outlet

oakley sunglasses

canada goose jackets

knicks jerseys

michael kors outlet

coach outlet online

longchamp solde

lebron james shoes

ugg boots

christian louboutin

ugg outlet

supreme clothing

uggs outlet

true religion jeans

ugg outlet

ugg outlet

coach outlet

saucony shoes

cheap jordans

ray ban sunglasses

ugg outlet

cheap nfl jerseys

kappa clothing

ray ban sunglasses

lacoste soldes

ugg outlet

fitflops outlet

polo ralph lauren

ugg boots

moncler outlet

cheap jordans

magic jerseys

ugg outlet

soccer jerseys

uggs outlet

ugg outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

nike revolution

cheap jordans

michael kors outlet

longchamp outlet

off-white

swarovski outlet

canada goose jackets

fitflops sale clearance

pandora outlet

mulberry bags

san francisco 49ers jerseys

michael kors wallets

uggs outlet

ugg boots

michael kors outlet

christian louboutin outlet

red bottom shoes

ralph lauren outlet

canada goose outlet

stephen curry shoes

tory burch outlet

canada goose outlet

tory burch outlet

nike shoes

clippers jerseys

polo ralph lauren

bvlgari jewelry

ugg outlet

michael kors outlet

fitflops sale

jack wolfskin

ugg boots

football shirts

nike shoes

balenciaga sneakers

ugg boots

ugg outlet

north face jackets

dansko shoes

ray ban sunglasses

michael kors outlet

adidas outlet

cheap mlb jerseys

20181117lck
Yazan : Tarih : 27.07.2018 12:20:42
chanyuan2018.07.27

canada goose jackets

karen millen dresses

golden state warriors jerseys

wizards jerseys

coach outlet store online

fila shoes

swarovski crystal

coach factory outlet

true religion jeans

audemars piguet watches

uggs outlet

oakley sunglasses

christian louboutin outlet

canada goose jackets

bulgari jewelry

nike air max 90

tory burch outlet

air jordan shoes

michael kors outlet

michael kors handbags

nike factory outlet

michael kors

off-white

mizuno running shoes

golden goose sneakers

chloe outlet

undefeated clothing

nuggets jerseys

le coq sportif shoes

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

canada goose jackets

canada goose outlet

air max 90

pandora charms

five fingers shoes

polo outlet

simulation shoes

kate spade outlet

ray ban sunglasses

true religion outlet

ugg outlet

michael kors handbags

coach outlet

alexander mcqueen shoes

adidas uk

diesel jeans

cheap jordans

coach outlet

ray ban sunglasses

prada handbags

keen shoes

michael kors outlet online

supreme clothing

kate spade outlet

uggs outlet

ferragamo shoes

moncler jackets

air max 95

76ers jerseys

miu miu handbags

nike lunarglide

pistons jerseys

polo ralph lauren

kate spade outlet

tods outlet

ugg outlet

pandora charms

coach outlet

true religion outlet

dansko shoes

canada goose outlet

balmain jeans

coach outlet

coach outlet

chopard jewelry

chrome hearts outlet

michael kors outlet

rockets jerseys

fred perry polo shirts

supreme clothing

swarovski outlet

cheap jerseys

ralph lauren polo shirts

belstaff jackets

jazz jerseys

kappa clothing

red bottom shoes

michael kors outlet clearance

cheap jordans

jordan 32

air jordan 4

adidas soccer shoes

moncler outlet

oakley sunglasses

true religion jeans

pandora jewelry

michael kors outlet

christian louboutin outlet

air more uptempo

nike free

cheap jordans

nhl jerseys

ferragamo shoes

coach handbags

magic jerseys

coach outlet

nike cortez

a bathing ape

nike store uk

coach outlet

valentino outlet

polo ralph lauren

vans shoes

yeezy boost

nets jerseys

kobe bryant shoes

suns jerseys

hermes outlet

ugg outlet

timberwolves jerseys

michael kors handbags

kings jerseys

basketball jerseys

adidas nmd

canada goose outlet

tory burch outlet

cheap nfl jerseys

pandora charms

ray ban sunglasses

longchamp pas cher

chloe sunglassess

pandora charms

adidas outlet

coach outlet online

swarovski crystal

canada goose jackets

coach outlet

saucony shoes

toms shoes

cheap jordans

true religion jeans

coach outlet online

world cup jerseys

kyrie 4

cazal sunglasses

michael kors outlet

fendi handbags

canada goose parka

nike outlet

fitflops sale

pandora jewelry

christian louboutin outlet

ugg boots

ferragamo outlet

michael kors outlet

burberry outlet

oakley sunglasses

lacoste soldes

fitflops sale clearance

canada goose outlet

yeezy boost

mulberry handbags

minnetonka outlet

louboutin pas cher

oakley sunglasses

ugg outlet

ugg outlet

canada goose jackets

true religion outlet

jerseys from china

mont blanc pens

adidas outlet

ugg outlet

coach outlet

true religion jeans

canada goose jackets

michael kors outlet

true religion jeans

stussy clothing

mbt shoes

ugg outlets

herve leger outlet

michael kors

cavaliers jerseys

true religion jeans

polo ralph lauren

palladium boots

kate spade outlet

pandora charms

stuart weitzman shoes

mulberry bags

soccer jerseys

pandora charms

oakley sunglasses

futbol baratas

gucci handbags

kate spade outlet

kate spade outlet

lacoste polo shirts

pandora charms

christian louboutin outlet

longchamp solde

fitflops sale clearance

coach outlet

canada goose outlet

bcbg dresses

polo outlet

longchamp pliage

prada outlet

alife clothing

ugg boots

ferragamo outlet

real madrid jersey

coach outlet online

montblanc pens

air max

michael kors

heat jerseys

uggs outlet

nike blazer pas cher

christian louboutin shoes

dc shoes

houston texans jerseys

coach outlet

jordan shoes

converse shoes

huf clothing

air jordan 3

ralph lauren outlet

coach outlet online

canada goose outlet

coach factory outlet

tory burch outlet

jordan shoes

nba jerseys

oakley sunglasses

nike tennis

knicks jerseys

ferragamo outlet

air jordan shoes

wellensteyn jackets

oakley sunglasses

canada goose outlet

nike air max 2015

nike air force 1

pacers jerseys

celine outlet

michael kors outlet

cheap jordans

ralph lauren polo shirts

clippers jerseys

denver broncos jerseys

canada goose coats

soccer shoes

jordan shoes

oakley sunglasses

asics shoes

nike revolution

harry winston jewelry

canada goose jackets

canada goose jackets

bottega veneta outlet

uggs outlet

longchamp outlet

michael kors outlet

nike roshe one

hornets jerseys

isabel marant shoes

visvim shoes

kate spade outlet

indianapolis colts jerseys

canada goose jackets

michael kors wallets

ugg outlet

canada goose outlet

nike pegasus

baltimore ravens jerseys

ugg outlet

kobe 9

true religion outlet

true religion jeans

fitflops

coach outlet online

michael kors outlet

mulberry bags

gucci outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

air max 90

cheap nhl jerseys

tag heuer watches

coach outlet

suicoke sandals

canada goose

raptors jerseys

polo ralph lauren

birkenstock sandals

bucks jerseys

air huarache

jimmy choo shoes

mulberry outlet

g-star jeans

clarks shoes

nfl jerseys wholesale

michael kors outlet

new balance shoes

michael kors outlet

lakers jerseys

fingerlings monkey

nhl jerseys

chrome hearts outlet

adidas trainers

moncler jackets

kd 9

nfl jersey wholesale

polo outlet

pandora charms

coach outlet

kevin durant jerseys

brequet wathes

polo ralph lauren

columbia sportswear

jordan shoes

polo ralph lauren

denver broncos jerseys

dior outlet

ugg boots

san francisco 49ers jerseys

hermes outlet

ray ban outlet

ugg boots clearance

fitflops sale clearance

salomon shoes

isabel marant outlet

gentle monster sunglasses

michael kors outlet

cheap jordans

nobis outlet

trailblazers jerseys

tory burch outlet

chicago blackhawks jerseys

longchamp handbags

michael kors outlet

longchamp solde

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

michael kors outlet online

james harden jerseys

cheap mlb jerseys

swarovski outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

air jordan 12

true religion uk

cleveland cavaliers jersey

coach outlet online

gucci outlet

puma outlet

stephen curry shoes

polo ralph lauren

yeezy boost 350

bape clothing

ugg boots

thunder jerseys

michael kors outlet

polo ralph lauren

nike outlet

coach factory outlet

cheap jordans

nike air max

michael kors outlet

swarovski outlet

polo ralph lauren

football shirts

canada goose outlet

ugg boots

adidas nmd

ugg outlet

bally shoes

canada goose outlet

moncler outlet

kate spade outlet

louboutin shoes

mcm outlet

harden shoes

armani exchange

gucci outlet

nba jerseys

freshjive clothing

coach outlet online

coach outlet

basketball shoes

pandora outlet

soccer jerseys

kevin durant shoes

calvin klein jeans

ugg outlet

north face jackets

michael kors outlet

canada goose outlet

reebok trainers

michael kors uk

kate spade outlet

jeep shoes

adidas crazy

ugg boots clearance

michael kors outlet

pandora jewelry

ralph lauren pas cher

true religion jeans

manchester united jersey

canada goose outlet

cheap jordans

nike foamposite

canada goose outlet

bulls jerseys

ugg outlet

longchamp bags

warriors jerseys

pelicans jerseys

michael kors outlet

michael kors outlet

christian louboutin outlet

pandora charms sale clearance

supreme clothing

canada goose outlet

kevin durant shoes

kobe shoes

arcteryx jacket

pandora charms

oakley sunglasses

air jordan retro

manolo blahnik outlet

burberry outlet

ed hardy clothing

grizzlies jerseys

coach canada

air max 1

uggs outlet

coach outlet

mac makeup

camel shoes

cheap jordans

fitflops outlet

merrell shoes

prada sunglasses

michael kors

reebok outlet store

y3 shoes

kate spade outlet

pandora charms

ferragamo outlet

air max 2017

longchamp outlet

longchamp handbags

off white

dolce and gabbana

ysl outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

uggs

fitflops shoes

mulberry outlet

christian louboutin shoes

scarpe mbt

nike store

oakley sunglasses

air huarache

michael kors outlet

mavericks jerseys

ecco shoes

nike shoes

coach outlet

moncler outlet

jordan shoes

champion clothing

links of london

ugg outlet

jordan shoes

cheap jordans

michael kors outlet

tory burch outlet

dsquared2 jeans

coach outlet online

mulberry handbags

ubiq shoes

toms shoes

ray ban sunglasses

uggs outlet

malone souliers mules

moncler outlet

tory burch outlet

marc jacobs outlet

supra shoes

givenchy handbags

canada goose outlet

michael kors outlet

kate spade outlet

spurs jerseys

ray ban sunglasses

jordan shoes

air max 90

canada goose jackets

bvlgari jewelry

canada goose jackets

fitflops sale

longchamp handbags

nike revolution

mishka clothing

san antonio spurs jerseys

polo ralph lauren

true religion jeans

nba jerseys

true religion jeans

jordan shoes

givenchy jewelry

cheap jordans

adidas wings

nike store

air jordan 4

longchamp handbags

oakley sunglasses

polo outlet

canada goose outlet

ray ban sunglasses

michael kors handbags

christian louboutin outlet

nike dunks

coach outlet online

michael kors outlet

jordan shoes

true religion jeans

hermes birkin

michael kors outlet

cheap jordans

polo outlet

canada goose outlet

kate spade outlet

polo ralph lauren

uggs outlet

brequet wathes

furla handbags

air force 1

balenciaga sneakers

polo ralph lauren

mulberry handbags

nike roshe

canada goose outlet

swarovski outlet

air max 90

burberry outlet

10 deep clothing

hermes belt

cheap jordans

guess factory

nike shoes

cheap snapbacks

pandora

michael kors outlet

burberry outlet

michael kors outlet

cheap football shirts

ugg outlet

ugg boots

toms shoes

ray ban sunglasses

mulberry handbags

van cleef & arpels jewelry

air jordan release dates

pandora charms

christian louboutin outlet

gucci outlet

polo shirts

pandora outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

christian louboutin outlet

balenciaga sneakers

hawks jerseys

lakers jerseys

jack wolfskin

coach outlet

barbour jackets

michael kors outlet

coach outlet

lebron james shoes

coach outlet online

air max 97

ugg outlet

ugg boots clearance

michael kors handbags

giuseppe zanotti outlet

celtics jerseys

cartier jewelry

air max uk

canada goose outlet

chelsea jersey

ray ban sunglasses

coach handbags

jimmy choo sunglasses

coach outlet

coach outlet

canada goose outlet

adidas ultra boost

ray ban sunglasses

nike presto

canada goose outlet

canada goose jackets

cheap jerseys

air max 97

prada shoes

ralph lauren polo

carrera sunglasses

canada goose jackets

cheap mlb jerseys

kd 10 elite

ferragamo outlet

under armour outlet

fitflops

nike shoes

polo ralph lauren

birkenstock outlet

ralph lauren polo shirts

tory burch outlet

coach outlet

light up shoes

barcelona jersey

uggs outlet

longchamp outlet

michael kors

michael kors outlet

fossil watches

Yazan : Tarih : 21.07.2018 03:06:57
lesridoo, goingti, 1sneakersshop http://www.1sneakersshop.com/
Yazan : Tarih : 19.06.2018 10:49:48
sociou, brandbuysavings, ipekbold http://www.ipekbold.com/
Yazan : Tarih : 15.06.2018 07:06:45
mountainskisports, indontv, kmfmail http://www.kmfmail.com/
Yazan : Tarih : 11.06.2018 21:08:56
maxbonem, concord11lowjordans, hincor http://www.hincor.com/
Yazan : Tarih : 11.06.2018 02:22:20
lcoap, paxware, pedaltec http://www.pedaltec.com/
Yazan : Tarih : 31.05.2018 07:42:40
sportsgeekz, 2msports, sports4allofus http://www.sports4allofus.com/
Yazan : Tarih : 24.05.2018 12:39:40
simydeal, jnyatuo, rezodial http://www.rezodial.com/
Yazan : Tarih : 22.05.2018 09:54:20
cheap air jordan 3 katrina white cement grey black fire red 136064 116nike air max 90 mens navy cheap fashion lace up trainers nsk1359mens nike air jordan 5 retro 2017 flight suit east cheap retro nike air jordan 9 la all star 302370 021 sale yeezy boost 350 v2 by1604 black white sale http://www.midusaohiochallenge.com/brand-sale/yeezy-boost-350-v2-by1604-black-white-sale
Yazan : Tarih : 27.04.2018 04:50:38
www0427

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

fitflops sale clearance

coach factory outlet

christian louboutin shoes

coach outlet

true religion jeans

nfl jerseys

mulberry uk

christian louboutin shoes

coach outlet

coach outlet

nike huarache

kate spade outlet online

true religion outlet

polo ralph lauren outlet

miami heat jersey

tory burch handbags

coach outlet

moncler uk

mlb jerseys

giuseppe zanotti sneakers

chicago bulls jersey

ralph lauren uk

nike outlet store

louboutin shoes

michael kors outlet online

jordan shoes

christian louboutin outlet

christian louboutin shoes

canada goose outlet

salomon

ralph lauren uk

49ers jersey

coach outlet online

ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

nike shoes for women

ralph lauren outlet

chiefs jersey

skechers outlet

louboutin shoes

ralph lauren uk

saics running shoes

red bottom

nike huarache

dsquared

hermes belt

canada goose outlet

jimmy choo outlet

nike air huarache

canada goose outlet

prada handbags

ralph lauren uk

ralph lauren uk

ralph lauren outlet

hermes belts

ray ban sunglasses

ugg boots uk

ferragamo outlet

supreme clothing

cheap nike shoes

new nike shoes

oakley sunglasses

kate spade outlet

tn pas cher

nike blazer pas cher

coach outlet online

adidas outlet

adidas yeezy

ralph lauren outlet

ray ban eyeglasses

san antonio spurs jerseys

ferragamo shoes

coach outlet

louboutin shoes

coach outlet

nike factory outlet

true religion jeans

issey miyake

kate spade outlet

ralph lauren uk

louboutin shoes

oakland raiders jerseys

valentino

jacksonville jaguars jersey

coach outlet

coach outlet online

coach outlet online

kate spade outlet online

ralph lauren outlet

nike outlet

longchamp handbags

soccer boots

jordans

ralph lauren outlet

michael kors handbags

colts jerseys

kate spade outlet online

ray ban eyeglasses

red bottom shoes

lacoste outlet

boston celtics jersey

new york knicks jersey

jimmy choo shoes

クロムハーツ

ralph lauren outlet

moncler jackets

green bay packers jerseys

true religion outlet

coach outlet online

dsquared

superdry clothing

nike air jordan

coach handbags

coach outlet online

bears jerseys

canada goose jackets

coach outlet online

longchamp outlet

bottega veneta

oakley sunglasses wholesale

bottega

moncler jackets

dsquared2

nike shoes

bills jerseys

tennessee titans jersey

tods shoes

coach outlet

true religion outlet store

coach outlet

ralph lauren uk

canada goose jackets

skechers shoes

yeezy

nike huarache

coach outlet online

ecco shoes

christian louboutin shoes

air jordan 4

fitflops

detroit lions jerseys

tory burch outlet

kate spade outlet

issey miyake perfume

nike tn pas cher

canada goose outlet

ray ban eyeglasses

ralph lauren uk

ray ban sunglasses

oakley sunglasses wholesale

new england patriots jerseys

oklahoma city thunder jerseys

kate spade handbags

converse trainers

coach outlet

cheap snapbacks

ralph lauren outlet

nike shoes

true religion jeans

michael kors outlet

jordan shoes

oakley sunglasses

coach outlet

christian louboutin shoes

cheap jordan shoes

red bottom shoes

cowboys jerseys

coach outlet online

yeezy boost 350

ecco outlet

nike shoes

canada goose jackets

coach outlet

canada goose jackets

fitflops sale

true religion jeans

kate spade outlet

reebok

yeezy shoes

oakley sunglasses

cheap ray bans

coach outlet

coach outlet online

yeezy boost 350 v2

louboutin shoes

hugo boss sale

coach outlet online

coach factory outlet

ralph lauren uk

polo ralph lauren

nike air huarache

fitflops sale clearance

new orleans saints jerseys

minnesota vikings jerseys

oakley sunglasses wholesale

polo ralph lauren outlet

nike trainers

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

michael kors handbags

supreme new york

michael kors outlet

eagles jerseys

coach outlet

broncos jerseys

coach factory outlet

michael kors uk

ray ban sunglasses

kate spade outlet online

nike air max 90

reebok shoes

nike shoes

mbt shoes

nike shoes for men

jordan shoes

michael kors outlet

nike shoes

nike outlet

michael kors outlet

nike shoes

coach factory outlet

canada goose jackets

ralph lauren outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren

coach factory outlet

mbt shoes outlet

jordan 4

moncler outlet

salomom shoes

canada goose outlet

air max 90

chargers jerseys

nike air max 90

coach factory outlet

louboutin shoes

los angeles lakers jerseys

red bottom

nike outlet

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses

supreme clothing

giuseppe zanotti

fitflops shoes

oakley sunglasses

adidas superstar

pittsburgh steelers jersey

nike tn pas cher

coach outlet online

oakley glasses

nike outlet

polo ralph lauren outlet

coach outlet store online

moncler jackets

nike outlet

coach outlet online

canada goose outlet

nike huarache

ralph lauren uk

coach outlet

fitflops sale

tods outlet

cheap nfl jerseys

christian louboutin outlet

atlanta falcons jerseys

jordan shoes

nike factory store

christian louboutin shoes

mulberry handbags

ralph lauren outlet

nike air huarache

kate spade outlet

polo ralph lauren

pandora jewelry

true religion outlet

kate spade outlet

canada goose outlet

adidas superstars

oakley sunglasses

nike trainers uk

salomon

ralph lauren outlet

michael kors handbags sale

coach outlet online

canada goose

oakley sunglasses wholesale

air jordan 8

soccer shoes

nike trainers

nike huarache

true religion outlet

moncler

adidas shoes

kate spade outlet online

ralph lauren uk

chrome hearts

nike roshe

super dry

canada goose jackets

jordans

ugg boots

christian louboutin shoes

michael kors outlet

prada shoes

houston texans jerseys

canada goose jackets

coach outlet

dolphins jerseys

coach outlet

bengals jersey

coach outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose jackets

canada goose jackets

nike roshe run

oakley sunglasses

coach outlet online

nike outlet store

nike shoes

coach factory outlet

nike blazer

nike outlet

salomom shoes

canada goose outlet

michael kors handbags

air huarache

coach outlet online

canada goose uk

baltimore ravens jerseys

christian louboutin outlet

true religion outlet store

nike shoes

true religion jeans

converse shoes

ralph lauren outlet

asics shoes

jets jersey

adidas nmd runner

ralph lauren outlet

adidas outlet online

true religion outlet

polo lacoste

canada goose jackets

ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

jordan shoes

supreme shirt

christian louboutin shoes

ralph lauren uk

ed hardy uk

true religion outlet

coach outlet online

ray ban eyeglasses

nike trainers

ed hardy clothing

true religion outlet

michael kors uk

coach outlet online

cleveland cavaliers jerseys

cheap basketball shoes

cheap jordans

prada shoes

cheap jordans

valentino shoes

supreme outlet

nike tn

coach outlet

carolina jerseys

oakley sunglasses wholesale

seahawks jersey

coach outlet

clippers jersey

nike store

mlb shop

cheap nba jerseys

jordan shoes

redskins jerseys

fitflops sale clearance

adidas nmd

ralph lauren uk

oakley sunglasses

coach outlet

basketball shoes

supreme shirt

canada goose outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

canada goose uk

canada goose jackets

coach outlet

michael kors outlet online

jordan 8

air max 90

huaraches

oakley sunglasses wholesale

nba jerseys

jordans

fitflops sale clearance

mbt

dsquared2

ralph lauren outlet

browns jerseys

prada outlet

michael kors handbags

adidas yeezy

louboutin shoes

oakley sunglasses

ralph lauren uk

coach outlet

coach outlet

golden state warriors jerseys

polo ralph lauren

pandora charms

giants jersey

nike factory outlet

ralph lauren uk

air jordan uk

michael kors handbags outlet

michael kors outlet online

mbt shoes

ray ban sunglasses

snapbacks wholesale

hugo boss outlet

arizona cardinals jerseys

ralph lauren outlet

Yazan : Tarih : 21.11.2017 08:32:15
mt1121

adidas ultra boost

coach outlet store online

adidas nmd runner

adidas outlet store

ugg boots women

michael kors outlet online

cheap nfl jerseys

polo ralph lauren outlet online

louis vuitton handbags

adidas superstars

longchamp outlet store

ugg boots clearance

bottes ugg

ugg outlet online

cheap oakley sunglasses

cheap ugg boots

coach factorty outlet online

mlb jerseys cheap

ralph lauren sale

ralph lauren outlet online

louis vuitton outlet store

moncler sale

coach factory outlet online

canada goose jackets

coach outlet store online

jordans

canada goose parka

cheap air jordans

uggs outlet

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets

coach factory outlet

ugg boots

uggs outlet

michael kors uk

louis vuitton outlet

ugg outlet

canada goose outlet

pandora charms sale clearance

cheap jordan shoes

coach factory outlet online

canada goose outlet

canada goose outlet online

uggs outlet

ray bans

pandora charms outlet

ugg outlet

ugg outlet

moncler uk

ugg outlet

ralph lauren

michael kors bags

ugg outlet store

ugg boots

ugg sale

nike outlet store online

mlb jerseys

coach outlet online

canada goose

air jordan shoes

canada goose jackets

ugg boots

ugg australia outlet

coach outlet online

burberry outlet

canada goose jackets

ugg outlet

canada goose jackets

ferragamo shoes

polo ralph lauren outlet online

moncler outlet online

michael kors outlet clearance

canada goose jackets

uggs outlet

louis vuitton outlet online

adidas yeezy boost

coach factory outlet

cheap air jordans

longchamp bags

ralph lauren outlet online

ugg outlet online

mulberry

kate spade outlet online

cheap ray bans

michael kors outlet online

nike sneakers

polo ralph lauren outlet online

moncler jackets

coach outlet online

ugg outlet

tory burch shoes

michael kors outlet online

louboutin outlet

michael kors

michael kors

cheap nike shoes

canada goose jackets

uggs

burberry outlet online

mlb jerseys

pandora charms sale clearance

adidas outlet online

adidas superstar shoes

michael kors outlet store

air jordans

pandora charms outlet

timberland outlet

uggs outlet online

michael kors

cheap jordan shoes

ugg canada

ugg boots

moncler outlet online

ugg boots

harden vol 1

canada goose jackets

christian louboutin sale

cheap ray ban sunglasses

fred perry shirts

north face outlet

nike air max 2018

canada goose sale

ugg outlet store

air max

ugg outlet store

moncler coats

polo outlet online

canada goose

kate spade outlet online

pandora jewelry

canada goose coats

red bottom

michael kors

longchamp outlet

uggs on sale

ralph lauren outlet online

fitflops sale clearance

coach factory outlet

louboutin outlet

coach outlet online

coach factory outlet online

valentino

cheap ugg boots

ralph lauren sale

ray ban sunglasses discount

cheap jordans free shipping

ray ban sunglasses cheap

nike sneakers

canada goose sale

canada goose outlet

coach outlet online

burberry handbags

michael kors outlet clearance

ralph lauren uk

columbia sportswear outlet

ugg boots

yeezy shoes

ugg boots

canada goose jacket

michael kors outlet store

longchamp sale

michael kors outlet clearance

coach outlet online

canada goose jackets

polo ralph lauren

michael kors outlet online

cheap jordan shoes

ferragamo outlet

pandora jewelry outlet

cheap air jordans

hermes bags

north face jackets

pandora charms

moncler

red bottoms

moncler jacket

uggs

ugg boots

louis vuitton outlet online

coach outlet store

mlb jerseys whgolesale

mbt

moncler coats

canada goose jackets

yeezy boost 350

canada goose

uggs outlet

gucci outlet online

uggs outlet

canada goose sale

adidas sneakers

canada goose sale

coach outlet online

canada goose coats

ray ban sunglasses discount

uggs clearance

the north face jackets

nfl jerseys

michael kors handbags

moncler coats

coach factory outlet online

nike outlet online

ralph lauren

coach outlet online

coach outlet canada

pandora charms outlet

canada goose jackets

adidas store

adidas nmd r1

coach outlet store

pandora charms

nmd adidas

valentino outlet

adidas yeezy shoes

polo ralph lauren outlet

ugg outlet

christian louboutin shoes

ugg

michael kors outlet canada

ugg boots

kate spade outlet

ray ban glasses

mulberry handbags

nike outlet store

uggs outlet

hermens

mulberry outlet uk

michael kors outlet

uggs outlet

coach outlet online

air jordan retro

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet

coach outlet online

coach factory outlet online

coach purses

canada goose jackets uk

christian louboutin shoes

canada goose outlet

pandora

pandora uk

coach factory outlet online

canada goose jackets

michael kors outlet store

canada goose jackets

canada goose jackets

ugg outlet store

ralph lauren

moncler jackets

ralph lauren outlet online

ralph lauren uk

coach outlet online

coach outlet online

louis vuitton outlet online

yeezy boost 350

coach outlet

pandora charms outlet

adidas yeezy boost

canada goose

ugg boots

coach outlet online

ralph lauren outlet

polo ralph lauren outlet

ugg outlet online

pandora charms sale clearance

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

supreme clothing

canada goose coats

fred perry polo shirts

ugg boots

coach outlet store online clearance

pandora outlet

ugg boots outlet

coach outlet online

coach handbags outlet

coach outlet online

pandora charms

uggs outlet

ugg sale

michael kors outlet online

uggs clearance

canada goose outlet

ugg outlet store

coach outlet canada

uggs outlet

nfl jerseys

kate spade handbags

kate spade handbags

coach outlet online

louis vuitton factory outlet

burberry outlet online

yeezy shoes

michael kors

louis vuitton factory outlet

uggs

moncler sale

salvatore ferragamo shoes

ugg australia

louboutin shoes

canada goose coats

pandora charms sale clearance

longchamp bags

ralph lauren outlet online

coach factorty outlet online

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet store

coach outlet online

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

cheap uggs

adidas nmd r1

coach outlet online

supreme shirts

pandora jewelry store

christian louboutin shoes

longchamp bags

louis vuitton factory outlet

cheap oakley sunglasses

cheap ugg boots

canada goose jackets

ralph lauren outlet online

polo ralph lauren

pandora charms

cheap nfl jerseys wholesale

the north face outlet

pandora jewelry

nike outlet online

canada goose jackets

canada goose jackets

adidas shoes

ugg boots

michael kors outlet store

ugg boots

cheap ugg boots

canada goose jackets

fitflop sandals

moncler pas cher

uggs outlet

adidas yeezy boost 350

ralph lauren sale clearance uk

canada goose outlet

tory burch outlet online

pandora charms sale

nike outlet

nike outlet store

birkenstock outlet

hermes handbags

oakley sunglasses outlet

birkenstock shoes

michael kors outlet online

uggs outlet

canada goose

uggs clearance

retro 11

caterpillar boots

canada goose sale

uggs outlet

polo ralph lauren outlet online

adidas nmd runner

coach outlet store

coach factory outlet

burberry handbags

timberland outlet store

coach factory outlet online

jerseys cheap

nike shoes

moncler uk

ugg boots outlet

north face jackets

uggs sale

uggs outlet

michael kors outlet online

red bottom heels

louis vuitton outlet store

cheap jordan shoes

birkin handbags

michael kors outlet canada

moncler outlet online

ralph lauren sale

canada goose jackets

yeezy boost

hermes bag

cheap jordan shoes

ray ban sunglasses outlet

ralph lauren sale clearance uk

tory burch outlet online

discount oakley sunglasses

kate spade outlet

ugg outlet

mbt

hermes outlet

canada goose jackets

ugg boots clearance

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses outlet

toms shoes

ralph lauren uk

coach outlet store online

adidas outlet online

ugg boots sale

moncler outlet online

burberry outlet online

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

yeezy shoes

ugg canada

longchamps

cheap jordans

adidas nmd r1

michael kors outlet store

coach outlet online

adidas outlet store

coach factory outlet

ugg boots

canada goose outlet store

canada goose outlet online

salvatore ferragamo outlet

nike shoes

coach outlet online

mlb jerseys

canada goose coats

hermes bags

canada goose jackets

canada goose sale

polo ralph lauren outlet

the north face outlet

coach factory outlet online

uggs outlet

gucci outlet

uggs on sale

the north face outlet

yeezy boost 350

north face sale

north face outlet

burberry handbags

ugg boots outlet

coach outlet store

pandora uk

kate spade outlet online

coach outlet online

air max

cheap jordans for sale

ugg boots

coach outlet online

pandora jewelry outlet

ray bans

coach factory outlet online

canada goose coats

mulberry uk

moncler jackets

canada goose outlet

supreme uk

coach factory outlet online

canada goose outlet

air max shoes

polo ralph lauren outlet online

canada goose coats

mt1121

Editörü Aç

    
» Yazı Ara

Başlıklarda : Yazılarda :
» Yazı Ekle
Editörü Aç» Menü
» Ana Menü Ana Sayfa Forum Haberler Dosyalar Ereğli Yaziları Köşe Yazarları Resimler Videolar Üyeler Ziyaretçi Defteri » Araçlar Admine Ilet Tavsiye Gönder E-Mail Gönder TELEVİZYON Radyolar
»Copyright
2008 © Eregli78.com (CCP Portal)